Частотность: 0,876% (1062 употребления)

Наиболее частые левые соседи: сэвэкӣ (10), тар (10), бӣ (9), тадук (9), бэгин (8), тадӯ (7), упкат (7), бичэ̄ (6), нуӈанма̄н (6), умнэ̄кэ̄н (5), бэе (4), гуннэвэ̄н (4); показать все.

Наиболее частые правые соседи: сэвэкӣ (17), тарит (8), бэе (7), тэгэмэ̄р (7), бэгин (6), нуӈандӯн (6), бӣ (5), гунчэ̄ (5), дюлэдӯн (5), сэвэкӣвэ (5), упкат (5), эмэксэ̄ (5); показать все.

Варианты морфологического разбора

  1. [PRO]-PERS.3SG-NOM
  2. [PRO]-PERS.3SG-NOM
  3. [PRO]-PERS.3SG-NOM

Графическое представление соседства (скрыть)

Примеры в контексте (скрыть)

нуӈанбэелдӯ мӯдӯ эӣвдэ̄тын-дэ̄ э̄рӣд…
…ена Ивановна Пахомова, иду куӈакарвэнуӈаналагудяран лучады-эвэды турэрди солм…
Тар амардукиннуӈан, омолгича̄нма илара̄ка̄н нэӈӣксэ̄,…
…одё̄кӣчилва̄н, маннӣт одё̄дёколлу,нуӈанбӯнэн итылва̄н нюӈнӣнэлвэ̄н-дэ̄ дя…
Иерусалӣмдула̄ эмэксэ̄,нуӈанСэвэкӣ дю̄н тулгидэ̄дӯн илитчана, …
…гэмэ̄рилнэн дя̄н дю̄гӣ анӈанӣдӯн,нуӈанИудава, Иерусалӣмма-да̄ сэвэрдуктын…
…Ӣсӯстӯ э̄ва о̄рӣватын ичэмнэкил,нуӈанамардукин бододёнол, хэгдыгӯ хирури…
(скрыть контекст)

Форма нуӈан встречается в 48 текстах:

ТекстКоличество употреблений
Алагуды совет (2013)2
«Арун» балдынадук одалан (2013)3
Бадялакӣ-апа̄ (2011)4
Букатырь (2012)1
Ванавараӈи таткиттун юбилей (2013)16
Гарпарикан-мата (1980)1
Губернаторвун «севергар» статустулин (2013)1
Дуннэ баилин. «Бугава дэсутвэт» (2013)3
Дюр Ганалчил (2011)2
Дялит: автоматизация униеду (2013)2
Законодательнай собранияду Анатолий Амосов: «Бэлэды тамавурин КМНС-ту балдыдяӈал» (2013)1
Картус (2011)2
Конкурс «Мэнӈи турэн» (2013)1
Куюмбаӈи нонопты таткит-дюн (2013)2
Международнай тэгэл турэрдун тыргани (2013)1
Минӈи «Эвэды ин» газета (2013)11
«Мучун» – Омакта анӈани [2] (2013)3
Мэнӈи хаван (2013)1
Неӈнери Этэечимни тырганин (2013)2
Оларил асал денчалин (2013)2
Олдонындя-акияндя, тадук Нюӈурдок Уняптукэннюн (1980)1
Омо̄сов-брудя̄га (2012)1
О̄н бэе дӯндэ хэргидэ̄лэ̄н бурурэн (2011)1
Онё̄вувча̄л Библия Улгӯрилин (2011)809
Он умнэ булэсэл урилэндула эмэрэ (2010)4
Ороды этэекитту бэлэн (2013)1
«Орорво иргичимнил» Китайду (2013)1
Севергарду хэгды документ (2013)1
Севергар икэрдули (2013)5
Северӈи тэгэды гукчанкит историян (2013)1
Секция этнокультурнай алагувундули (2013)3
Туруӈи авгарачимнил техникумду 70 анӈанил [1] (2013)11
Туруӈи авгарачимнил техникумду 70 анӈанил [2] (2013)3
Турэн – илэды баин (2013)4
Урэ̄н-дэ̄ Уӈко̄вул (2011)2
Хавал мудана ачин (2013)3
Хаварук ООО «Традиционнай Северӈи булталин» [1] (2013)2
Хаварук ООО «Традиционнай Северӈи булталин» [2] (2013)3
Хулакӣ тадук ама̄ка̄ (2011)4
Хэгдыл, эӈэсил, савкал илэл [1] (2013)32
Чинанайкун – эвэнки тэкэнын (1988)1
Чинанай Омолгичанын (1988)1
Эвенкиядук сониӈил — давдымнилва денчанал (2013)14
Эвэнкӣ тадук Ама̄ка̄-ибдерӣ (2011)1
Эӈэсил асал (2013)15
Япониядук матал (2013)4
32
6
Итого1027