Частотность: 0,388% (470 употреблений)

Наиболее частые левые соседи: упкат (14), тар (13), кэтэ (7), бэел (6), экӣчитын (5), бэе (4), ихиврӣл (4), нуӈанма̄н (4), со̄ (4), сэвэкӣ (4), бидерӣл (3), бичэ̄л (3); показать все.

Наиболее частые правые соседи: ихиврӣл (10), упкат (10), бидерӣл (6), бэел (6), кэтэ (6), бувкӣл (4), ӣсӯс (4), нуӈартын (4), со̄ (4), сэвэкӣ (4), экӣчитын (4), аят (3); показать все.

Варианты морфологического разбора

  1. человек[N]:cn-PL-NOM
  2. человек[N]:cn-PL-NOM

Графическое представление соседства (скрыть)

Примеры в контексте (скрыть)

…а нуӈартын Ӣсӯснӯн умундӯ бичэ̄лбэелбинэвэтын та̄гча̄л; Бо̄турнӯн, Иоа̄…
…рвэ̄н до̄лчатчанал, тадӯ умунупчэ̄лбэелтыкӯлъя̄тча̄тын, тыкӯлнадуквар ӣк…
Упкатбэелдо̄лдыда̄тын Бо̄тур игды̄т тӯрэ̄чил…
Тар городылдӯ бидерӣлбэелмэ̄мэ̄рилнӯнмэр а̄дяча̄тын, хуӈтул …
Аяӈин тадук, аят хэгдылбэелдявучалитын, аят бэлэнэлитын эрдэлэн…
…̄тка̄нма̄н, нэ̄ливэ̄н-дэ̄ нэ̄рэктын,бэелавгарал о̄ӈкитын, оге̄ӈа̄л-ка нуӈард…
Ӣсӯспа тэде̄дерӣлбэелмуннякилтын сагдагӯлтын ӈӯӈнэ биде…
(скрыть контекст)

Форма бэел встречается в 24 текстах:

ТекстКоличество употреблений
Абасюсь (2011)4
Букатырь (2012)1
Гарпарикан-мата (1980)3
Международнай тэгэл турэрдун тыргани (2013)1
Минӈи «Эвэды ин» газета (2013)1
«Мучун» – Омакта аннгани [1] (2013)1
Мэӈрундя-мата (1981)2
Неӈнери Этэечимни тырганин (2013)3
Омо̄сов-брудя̄га (2012)2
О̄н бэе Киӈгиттӯ аӣса̄н (2011)1
О̄н бэе хэргӯлэ̄ дӯндэлэ̄ ӣстан (2011)10
Онё̄вувча̄л Библия Улгӯрилин (2011)366
Он умнэ булэсэл урилэндула эмэрэ (2010)9
Сиктэнэй (1988)4
Со бэе Эринындя-мата (1981)1
Упкатңи илэл Буга̄ду бидерӣтын (2009)1
Хаварук ООО «Традиционнай Северӈи булталин» [2] (2013)1
Хо̄ бэе (2011)6
Хэвэкӣнӯн ӈинакин тадук Ха̄ргӣ (2011)16
Чинанайкун – эвэнки тэкэнын (1988)7
Чинанай Омолгичанын (1988)5
Эвенкиядук сониӈил — давдымнилва денчанал (2013)1
Эмукин оскечэ Умусли-мата (1980)1
19
Итого466