Частотность: 0,038% (46 употреблений)

Наиболее частые левые соседи: эхив (3), о̄ча̄ (2), анӈанӣлдӯ (1), аракукан (1), арчалдыра (1), ахив (1), гарпарикан-мата (1), гунэривэ (1), дэрэвэтын (1), дюлэ̄скӣ (1), илитчача̄л (1), ичэтчэӈэ̄хун (1); показать все.

Наиболее частые правые соседи: биргэвэ (2), алагӯвумнӣлдӯви (1), анӈанӣлдӯ (1), бӣ (1), бидерэн (1), бинэл (1), век (1), ӣсӯс (1), ичэрэв (1), лиргидяячивки (1), мэ̄нмэ̄н-кэ (1), нуӈартын (1); показать все.

Варианты морфологического разбора

  1. увидеть[V]-NFUT-3PL

Графическое представление соседства (скрыть)

Примеры в контексте (скрыть)

…р, ӈивэ-дэ энэл ибдянэ, ӈивэ-дэ энэличэрэ, элэ кэтэ дылгэнилтын долдывдячал у…
… нуӈардӯтын бӯвӈэ̄т Хана̄нма эчэ̄личэрэ.
Аи-бэе би-кэ бихим, Аи-бэе эчэвичэрэ, Эр эмэнэ, бакачав, — гунэн.
…денэл бу эвкил бисивун кэтэрэ мэрвэричэрэ, арчалдыра упкат хавалдянал, кэргэр…
…вумнӣн гача̄, эпиоп нуӈанма̄н эвкӣичэрэо̄ча̄.
… Сэвэкӣ Тэгэмэ̄рдерӣвэ̄н эдеӈэ̄тыничэрэ.
…сӯ о̄кин-да̄ эдук дюлэ̄скӣ этэ̄рэсичэрэ.
(скрыть контекст)

Форма ичэрэ встречается в 9 текстах:

ТекстКоличество употреблений
Гарпарикан-мата (1980)11
Конкурс «Мэнӈи турэн» (2013)1
«Мучун» – Омакта аннгани [1] (2013)1
Олдонындя-акияндя, тадук Нюӈурдок Уняптукэннюн (1980)1
Онё̄вувча̄л Библия Улгӯрилин (2011)27
Он умнэ булэсэл урилэндула эмэрэ (2010)2
Туруӈи авгарачимнил техникумду 70 анӈанил [1] (2013)1
Чинанайкун – эвэнки тэкэнын (1988)1
Эмукин оскечэ Умусли-мата (1980)1
Итого46