Частотность: 0,087% (106 употреблений)

Наиболее частые левые соседи: бӣ (4), бихим (3), гунчэ̄ (3), исса̄ (3), нуӈандӯн (3), сэвэкӣ (3), гӯсэ̄ (2), каныс (2), минэ (2), синнӯн (2), сэвэкӣн (2), хагдаса̄-да̄ (2); показать все.

Наиболее частые правые соседи: бӣ (8), бихим (3), бэгин (2), гундэи (2), гуннэ (2), эдеӈэ̄ (2), аи-бэе (1), албахилкан (1), альфа (1), ама̄ка̄ (1), аривдярӣ (1), ая (1); показать все.

Варианты морфологического разбора


Графическое представление соседства (скрыть)

Примеры в контексте (скрыть)

…мнӣн нуӈандӯн гунчэ̄: «Бӣ Гаврӣлбихим, Сэвэкӣ дюлэдӯн илитчавкӣ.
Би вет си канысбихим.
Хагдаса̄-да̄бихим, эдеӈэ̄ орорби аӈда хэрбӣнэ̄.
…амача̄л, нуӈан-ка гунчэ̄: «Бӣ О̄сипбихим, сӯ Египеттӯ униенэхун нэкуннун
…иондӯ, Минӈӣдӯ одё̄врӣв урэдӯв,бихим; Иерусалӣм-да̄ одё̄врӣ о̄дяӈа̄н».
…ӣ хэргӯмэл бо̄ка̄рдукис хэргӯтмэрбихим».
Сагдагухубихим, тадук эмэчэв, эр бэеду ӈэнэчэв.
(скрыть контекст)

Форма бихим встречается в 13 текстах:

ТекстКоличество употреблений
Гарпарикан-мата (1980)20
Мэӈрундя-мата (1981)2
Олдонындя-акияндя, тадук Нюӈурдок Уняптукэннюн (1980)3
Омо̄сов-брудя̄га (2012)1
О̄н бэе Киӈгиттӯ аӣса̄н (2011)2
О̄н бэе хэргӯлэ̄ дӯндэлэ̄ ӣстан (2011)4
Онё̄вувча̄л Библия Улгӯрилин (2011)66
Со бэе Эринындя-мата (1981)2
Хула̄н-улэ̄к (2011)2
Чинанайкун – эвэнки тэкэнын (1988)3
Чинанай Омолгичанын (1988)1
Эвэнкӣ тадук Ама̄ка̄-ибдерӣ (2011)2
Эмукин оскечэ Умусли-мата (1980)1
Итого109