Частотность: 0,218% (264 употребления)

Наиболее частые левые соседи: бэелин (30), тэгэ̄н (7), бэгин (4), бэелвэ̄н (4), сэвэкӣн (4), упкат (4), бэелдӯн (3), египетче̄р (3), нуӈан (3), тэгэ̄вэ̄н (3), тэгэмэ̄рин (3), тэ̄лӣ (3); показать все.

Наиболее частые правые соседи: бэелин (17), бэгин (8), бэелвэ̄н (6), дя̄н (4), хуӈтул (4), дӯннэ (3), нуӈартын (3), сӣ (3), сэвэкӣ (3), тадӯ (3), тэгэ̄н (3), упкат (3); показать все.

Варианты морфологического разбора

  1. израиль[N]:pn-SG-NOM
  2. израиль[N]:pn-SG-NOM

Графическое представление соседства (скрыть)

Примеры в контексте (скрыть)

исраильбэелин Египеттук ю̄вувчэ̄л, фарао̄н …
… эӈэхӣт-тэ̄ хиргэ̄чэ̄н, тарит Давидисраильбулэхэлвэтын упкатватын давды̄ча̄н.
Тар-да̄ бичэ̄лӣн,исраильтэгэ̄н, тэгэмэ̄рилин-дэ̄ эчэ̄тын ӈӯ…
…е о̄кса̄, евреилнӯн умундӯ биденэ,исраильбэелвэ̄н тырэдерӣвэтын са̄ча̄.
…нӯнми Иорда̄нма хэдэнэ, Бӣ сундӯ,исраильбэелдӯн, бӯӈэ̄т о̄нав дӯннэлэ̄ ӈэ…
…алӣмдула̄ суруктын, тадӯ Бэгиндӯ,исраильСэвэкӣдӯн, дю̄ян о̄ктын».
Битэр о̄кса̄, Ассирия тэгэмэ̄ринисраильгородылдӯн Вавило̄ндук, хуӈтул дӯн…
(скрыть контекст)

Форма исраиль встречается в 1 тексте:

ТекстКоличество употреблений
Онё̄вувча̄л Библия Улгӯрилин (2011)263
Итого263