Частотность: 0,050% (61 употребление)

Наиболее частые левые соседи: исраиль (4), дю̄р (2), умун (2), 666 (1), анӈанӣдӯн (1), аятмар-гӯ (1), бидечэ̄л (1), бимнэдӯн (1), бичэ̄ (1), бичэ̄н (1), бӯты̄чэ̄ (1), бэевэ (1); показать все.

Наиболее частые правые соседи: умун (4), авуӈкитын (1), ады̄-кат (1), анӈанӣлва (1), анӈанӣлӣ-ка (1), балдыча̄л (1), бе̄га-да̄ (1), бихикин (1), бичэ̄ (1), борӣчивча̄л (1), бо̄тур (1), бэел (1); показать все.

Варианты морфологического разбора

  1. десять[NUM]-NOM
  2. десять[NUM]-NOM

Графическое представление соседства (скрыть)

Примеры в контексте (скрыть)

Исраиль бэелин Иаковдя̄ндю̄р омолгилдулӣн
…тын-кэ Иерусалӣмма нонон ганадуктындя̄нумун анӈаӈӣл ӣлтэнчэ̄лэ̄н, эр горо…
Бо̄тур Ӣсӯс Киристо̄сдя̄ндю̄р сӣнмавча̄ алагӯвумнӣлдукин у…
Куре̄ до̄дӯндя̄нхэгды чучима тыгэл илитчача̄тын, тар…
…наптамал дёлоко̄р бичэ̄тын, тарилдӯдя̄нОдё̄кӣчил дукувча̄л бичэ̄тын.
дя̄нхунӣлдулӣ гунмувкэ̄.
дя̄негин тэгэмэ̄рил амарӯлта̄т тэгэмэ̄р…
(скрыть контекст)

Форма дя̄н встречается в 1 тексте:

ТекстКоличество употреблений
Онё̄вувча̄л Библия Улгӯрилин (2011)59
Итого59