Частотность: 0,055% (67 употреблений)

Наиболее частые левые соседи: тадӯ (3), алагӯвумнӣ (1), алагӯмнӣ (1), арчакса̄ (1), ахӣткӣ (1), бивкӣл (1), бичэ̄лӣн (1), бодонол (1), бэел (1), бэелдӯ (1), бэркэвэтын (1), ге̄ (1); показать все.

Наиболее частые правые соседи: нуӈандӯн (3), алагӯвумнӣ (2), доколо̄к (2), нуӈартын (2), ала̄тчарӣдуктын-да̄ (1), а̄нӈавка̄нча̄ (1), ба̄дяӈа̄с (1), ба̄нэн (1), бэел (1), бэелин (1), гайка̄нча̄ (1), гунчэ̄ (1); показать все.

Варианты морфологического разбора


Графическое представление соседства (скрыть)

Примеры в контексте (скрыть)

бо̄турИоа̄ннӯн Сэвэкӣ дю̄ла̄н ӣдерӣвэт…
бо̄турИоа̄ннӯн-ка нуӈардӯтын гунчэ̄л: «Д…
…э тэрэ̄дэ̄вэр итыга̄вча̄л биӈэ̄тыт (бо̄турэлэкэсипты Дукувунин).
…ан умун алагӯвумнӣн, Андрей, Симонбо̄турнэкунин, Нуӈандӯн гунчэ̄: «Э̄дӯ ум…
бо̄туртара̄ гуниксэ̄, доколо̄к бэе а̄нӈӯ …
Тадӯбо̄турхэгдыгӯ хирурӣ дю̄н тулгидэ̄дӯн б…
Тар-да̄ бичэ̄лӣн,бо̄турИоа̄ннӯн гирамкӣнтыкӣ туксача̄л.
(скрыть контекст)

Форма бо̄тур встречается в 1 тексте:

ТекстКоличество употреблений
Онё̄вувча̄л Библия Улгӯрилин (2011)64
Итого64