Частотность: 0,081% (98 употреблений)

Наиболее частые левые соседи: бӣ (2), биденэвэ̄н (2), нимӈа̄кэл (2), хула̄н (2), эр (2), акнӣлин (1), бимӣ (1), бинӣлӣви (1), биӈэ̄тын (1), бичэ̄ (1), бӯ (1), будэрӣн (1); показать все.

Наиболее частые правые соседи: сӯ (3), ва̄дем (2), некэнэ (2), ханӈӯктаран (2), хэргӯ (2), эр (2), аминдӯвар (1), балдыдярӣватын (1), бӣ (1), буруйъя (1), бэелнӯн (1), гундеӈэ̄н (1); показать все.

Варианты морфологического разбора

  1. как[CONJ]

Графическое представление соседства (скрыть)

Примеры в контексте (скрыть)

о̄н-мал некэнэ, дӯндэӈдулэ̄и хурувуктэ…
Эды̄н бучэ̄лэ̄н, эр ахӣ ко̄талвио̄н-кат эӈэ̄т тамара, ко̄тава бӯчэ̄ бэ…
Ӣсӯс Насаре̄ттӯо̄нбиденэвэ̄н мит аят эӈнэрэп са̄ра.
… Нуӈанма̄н эксэ̄ тыллэ, ханӈӯча̄: «о̄н-ка тар о̄ӈа̄тын?»
Вала̄м-ка гунчэ̄: «о̄н-ка бӣ Сэвэкӣ эхӣвэ̄н ниӈӣрэ Иср…
…ллэвэ энэдукин этэрэ, бэел эӈэ̄тывуно̄н-кат ӣникир эмэ̄нмурэ гунчэчэ̄л.
Тар бэе дӯмайдяса̄: «о̄н,
(скрыть контекст)

Форма о̄н встречается в 8 текстах:

ТекстКоличество употреблений
Дюр Ганалчил (2011)2
О̄н бэе хэргӯлэ̄ дӯндэлэ̄ ӣстан (2011)6
Онё̄вувча̄л Библия Улгӯрилин (2011)41
Упкатңи илэл Буга̄ду бидерӣтын (2009)2
Урэ̄н-дэ̄ Уӈко̄вул (2011)2
Ха̄мэлкӣ Христофо̄р (2012)2
Хула̄н-улэ̄к (2011)2
Эвэнкӣ тадук Киӈгит (2011)3
Итого60