Частотность: 0,081% (98 употреблений)

Наиболее частые левые соседи: бӣ (2), биденэвэ̄н (2), нимӈа̄кэл (2), хула̄н (2), эр (2), акнӣлин (1), бимӣ (1), бинӣлӣви (1), биӈэ̄тын (1), бичэ̄ (1), бӯ (1), будэрӣн (1); показать все.

Наиболее частые правые соседи: сӯ (3), ва̄дем (2), некэнэ (2), ханӈӯктаран (2), хэргӯ (2), эр (2), аминдӯвар (1), балдыдярӣватын (1), бӣ (1), буруйъя (1), бэелнӯн (1), гундеӈэ̄н (1); показать все.

Варианты морфологического разбора

  1. как[CONJ]

Графическое представление соседства (скрыть)

Примеры в контексте (скрыть)

— «о̄н-ка бакадям, — гӯсэ̄, — дӯндэӈмӣ,…
Тарит, мундӯ гукэл: Сӣо̄нгунчэденни, Сэвэкӣ итылӣн Рим тэгэ…
… Нуӈанма̄н эксэ̄ тыллэ, ханӈӯча̄: «о̄н-ка тар о̄ӈа̄тын?»
…ерэкин, Пест тэпкэхинчэ̄: «Сӣ иргэсо̄но̄ча̄, Павел!
Нуӈартын уруннэдуквэро̄н-кат энэл тэде̄рэ, со̄хӣдяча̄тын, Н…
…тмӣл, нуӈан дяличӣл тӯрэ̄рвэ̄н-кэо̄н-кат эӈэ̄т давды̄ра бичэ̄л.
…рдэлэ̄н бурурэн хэргискӣкэ̄кун. «Эро̄но̄дам?» — гӯннэ.
(скрыть контекст)

Форма о̄н встречается в 8 текстах:

ТекстКоличество употреблений
Дюр Ганалчил (2011)2
О̄н бэе хэргӯлэ̄ дӯндэлэ̄ ӣстан (2011)6
Онё̄вувча̄л Библия Улгӯрилин (2011)41
Упкатңи илэл Буга̄ду бидерӣтын (2009)2
Урэ̄н-дэ̄ Уӈко̄вул (2011)2
Ха̄мэлкӣ Христофо̄р (2012)2
Хула̄н-улэ̄к (2011)2
Эвэнкӣ тадук Киӈгит (2011)3
Итого60