Частотность: 0,018% (22 употребления)

Наиболее частые левые соседи: авра̄м (1), ая̄вкаллу (1), ая̄врӣл (1), борӣтналӣтын (1), бӯдем (1), до̄лдыкса̄л (1), дэктылэ̄лдивэр (1), дявӯчара (1), евреилдук (1), киристо̄с (1), мэ̄рвэр (1), мэ̄рнӯнмэр (1); показать все.

Наиболее частые правые соседи: авӈа̄тыхун (1), алагӯвумнӣлин (1), ая̄внагачӣнми (1), бидерӣгэчӣнин (1), бихӣвэхун (1), гунчэ̄ (1), ихиӈкитын (1), кэтэл (1), мэ̄рвэр (1), мэ̄рдӯвэр (1), мэ̄ртын (1), се̄рдивар (1); показать все.

Варианты морфологического разбора

  1. [PRO]-REFL-PL-NOM

Графическое представление соседства (скрыть)

Примеры в контексте (скрыть)

Нуӈартын,мэ̄рмэ̄рнӯнмэр энэл дёкилдыра, сурудэ̄в…
…р дю̄ олдо̄нмо̄н, ге̄ дэктылэ̄лдивэрмэ̄рмэ̄рвэр ихиӈкитын.
…о̄надукин дӯннэн калтавча̄, мэ̄ртынмэ̄рмэ̄рнӯнмэр кухӣлчэ̄л.
…ерӣвэ̄н энэл тыллэ, алагӯвумнӣлинмэ̄рмэ̄рвэр ичэхинчэ̄л.
…а̄ илбэ̄нэлӣтын, Минӈӣвэ дӯннэвэвмэ̄рмэ̄рдулӣвэр борӣтналӣтын, тар тэг…
…ын». Нуӈан тара̄ гунчэ̄лэ̄н, иудеил,мэ̄рмэ̄рнӯнмэр со̄т муссэмэ̄тчэнэл, сур…
…бэгэдэ̄дэ̄н ӈэ̄лумӯхӣвэ о̄налӣвармэ̄рмэ̄рдӯвэр улгучэ̄кэллу, мэ̄мэ̄рилду…
(скрыть контекст)

Форма мэ̄р встречается в 1 тексте:

ТекстКоличество употреблений
Онё̄вувча̄л Библия Улгӯрилин (2011)22
Итого22