Частотность: 0,018% (22 употребления)

Наиболее частые левые соседи: авра̄м (1), ая̄вкаллу (1), ая̄врӣл (1), борӣтналӣтын (1), бӯдем (1), до̄лдыкса̄л (1), дэктылэ̄лдивэр (1), дявӯчара (1), евреилдук (1), киристо̄с (1), мэ̄рвэр (1), мэ̄рнӯнмэр (1); показать все.

Наиболее частые правые соседи: авӈа̄тыхун (1), алагӯвумнӣлин (1), ая̄внагачӣнми (1), бидерӣгэчӣнин (1), бихӣвэхун (1), гунчэ̄ (1), ихиӈкитын (1), кэтэл (1), мэ̄рвэр (1), мэ̄рдӯвэр (1), мэ̄ртын (1), се̄рдивар (1); показать все.

Варианты морфологического разбора

  1. [PRO]-REFL-PL-NOM

Графическое представление соседства (скрыть)

Примеры в контексте (скрыть)

…ерӣвэ̄н энэл тыллэ, алагӯвумнӣлинмэ̄рмэ̄рвэр ичэхинчэ̄л.
Сундӯ о̄макта одё̄кӣтпа бӯдем:мэ̄рмэ̄рвэр ая̄вкаллу.
Митмэ̄рмэ̄рдӯвэр эрӯвэ о̄навар дялдӯвар …
…бэгэдэ̄дэ̄н ӈэ̄лумӯхӣвэ о̄налӣвармэ̄рмэ̄рдӯвэр улгучэ̄кэллу, мэ̄мэ̄рилду…
…а̄ илбэ̄нэлӣтын, Минӈӣвэ дӯннэвэвмэ̄рмэ̄рдулӣвэр борӣтналӣтын, тар тэг…
…о̄надукин дӯннэн калтавча̄, мэ̄ртынмэ̄рмэ̄рнӯнмэр кухӣлчэ̄л.
Со̄хӣдянал, нуӈартынмэ̄рмэ̄рдуквэр ханӈӯдяча̄л: «Эр бэел га…
(скрыть контекст)

Форма мэ̄р встречается в 1 тексте:

ТекстКоличество употреблений
Онё̄вувча̄л Библия Улгӯрилин (2011)22
Итого22