Частотность: 0,050% (61 употребление)

Наиболее частые левые соседи: исраиль (4), дю̄р (2), умун (2), 666 (1), анӈанӣдӯн (1), аятмар-гӯ (1), бидечэ̄л (1), бимнэдӯн (1), бичэ̄ (1), бичэ̄н (1), бӯты̄чэ̄ (1), бэевэ (1); показать все.

Наиболее частые правые соседи: умун (4), авуӈкитын (1), ады̄-кат (1), анӈанӣлва (1), анӈанӣлӣ-ка (1), балдыча̄л (1), бе̄га-да̄ (1), бихикин (1), бичэ̄ (1), борӣчивча̄л (1), бо̄тур (1), бэел (1); показать все.

Варианты морфологического разбора

  1. десять[NUM]-NOM
  2. десять[NUM]-NOM

Графическое представление соседства (скрыть)

Примеры в контексте (скрыть)

Исраильдя̄ндяларин Ровоамма дэ̄птыкӣ о̄ча̄тын.
Нуӈандя̄ннюӈун анӈанӣчӣдӯви тэгэмэ̄р о̄ча̄…
Эдӯ, Месопотамиядӯ, Иаковтӯдя̄нумун омолгил, умун хуна̄тка̄н балдыч…
…нэӈӣлдӯн Сэвэкӣ тэгэ̄дӯви бӯнэндя̄нодё̄кӣчилгачӣрин Урэды̄ алагӯн бэ…
…л, ахӣларӣ бэевэ арчада̄вар ю̄чэ̄лдя̄нхунӣлва урэдеӈэ̄н.
…ю̄рдя̄р дю̄р ты̄хинча бэел суручэ̄л,дя̄нты̄хинча эмэ̄нмучэ̄л. Бэгин-кэ кухӣ…
Нуӈартын умундӯдя̄нанӈанӣма̄ктӯ бидечэ̄л.
(скрыть контекст)

Форма дя̄н встречается в 1 тексте:

ТекстКоличество употреблений
Онё̄вувча̄л Библия Улгӯрилин (2011)59
Итого59