Частотность: 0,050% (61 употребление)

Наиболее частые левые соседи: исраиль (4), дю̄р (2), умун (2), 666 (1), анӈанӣдӯн (1), аятмар-гӯ (1), бидечэ̄л (1), бимнэдӯн (1), бичэ̄ (1), бичэ̄н (1), бӯты̄чэ̄ (1), бэевэ (1); показать все.

Наиболее частые правые соседи: умун (4), авуӈкитын (1), ады̄-кат (1), анӈанӣлва (1), анӈанӣлӣ-ка (1), балдыча̄л (1), бе̄га-да̄ (1), бихикин (1), бичэ̄ (1), борӣчивча̄л (1), бо̄тур (1), бэел (1); показать все.

Варианты морфологического разбора

  1. десять[NUM]-NOM
  2. десять[NUM]-NOM

Графическое представление соседства (скрыть)

Примеры в контексте (скрыть)

дя̄ндыгӣ инэӈӣлдӯвэр корабльдӯ бихӣ…
…нӈанӣчӣ бичэ̄, Иерусалӣмдӯ нуӈандя̄нумун анӈанӣлва тэгэмэ̄р бичэ̄н.
…л ты̄хинчалва давды̄ча̄н, Давид-ка —дя̄нты̄хинчалва!»
…наптамал дёлоко̄р бичэ̄тын, тарилдӯдя̄нОдё̄кӣчил дукувча̄л бичэ̄тын.
…к умунтын хэгдытмэр бичэ̄н, тар тыгэдя̄ндю̄р чучимал огухил оёлдӯтын илитча…
Эдӯ, Месопотамиядӯ, Иаковтӯдя̄нумун омолгил, умун хуна̄тка̄н балдыч…
Ӣсӯс гунчэ̄: «Упкатдя̄нбэел авгарара эчэ-гӯ?
(скрыть контекст)

Форма дя̄н встречается в 1 тексте:

ТекстКоличество употреблений
Онё̄вувча̄л Библия Улгӯрилин (2011)59
Итого59