Частотность: 0,050% (61 употребление)

Наиболее частые левые соседи: исраиль (4), дю̄р (2), умун (2), 666 (1), анӈанӣдӯн (1), аятмар-гӯ (1), бидечэ̄л (1), бимнэдӯн (1), бичэ̄ (1), бичэ̄н (1), бӯты̄чэ̄ (1), бэевэ (1); показать все.

Наиболее частые правые соседи: умун (4), авуӈкитын (1), ады̄-кат (1), анӈанӣлва (1), анӈанӣлӣ-ка (1), балдыча̄л (1), бе̄га-да̄ (1), бихикин (1), бичэ̄ (1), борӣчивча̄л (1), бо̄тур (1), бэел (1); показать все.

Варианты морфологического разбора

  1. десять[NUM]-NOM
  2. десять[NUM]-NOM

Графическое представление соседства (скрыть)

Примеры в контексте (скрыть)

…л, ахӣларӣ бэевэ арчада̄вар ю̄чэ̄лдя̄нхунӣлва урэдеӈэ̄н.
дя̄нхунӣлдулӣ гунмувкэ̄.
Моисе̄й Исраильдя̄ндю̄р дяландӯн тар дӯннэвэ, борӣтн…
Тэгэмэ̄р бинэндя̄ндяпкӣ анӈанӣдӯн Иосия Сэвэкӣ дю̄…
…к умунтын хэгдытмэр бичэ̄н, тар тыгэдя̄ндю̄р чучимал огухил оёлдӯтын илитча…
Аха̄л,дя̄нумун алагӯвумнӣдула̄н эмэксэ̄л, ну…
Бо̄тур тадукдя̄нумун сӣнмавча̄л алагӯвумнӣл умуну…
(скрыть контекст)

Форма дя̄н встречается в 1 тексте:

ТекстКоличество употреблений
Онё̄вувча̄л Библия Улгӯрилин (2011)59
Итого59