Частотность: 0,050% (61 употребление)

Наиболее частые левые соседи: исраиль (4), дю̄р (2), умун (2), 666 (1), анӈанӣдӯн (1), аятмар-гӯ (1), бидечэ̄л (1), бимнэдӯн (1), бичэ̄ (1), бичэ̄н (1), бӯты̄чэ̄ (1), бэевэ (1); показать все.

Наиболее частые правые соседи: умун (4), авуӈкитын (1), ады̄-кат (1), анӈанӣлва (1), анӈанӣлӣ-ка (1), балдыча̄л (1), бе̄га-да̄ (1), бихикин (1), бичэ̄ (1), борӣчивча̄л (1), бо̄тур (1), бэел (1); показать все.

Варианты морфологического разбора

  1. десять[NUM]-NOM
  2. десять[NUM]-NOM

Графическое представление соседства (скрыть)

Примеры в контексте (скрыть)

…лин Хана̄ндула̄ эмэнэдуктын нуӈартындя̄ндю̄р дялан о̄дала̄тын умун-кэт хэгды…
О̄сипдя̄ннаданин дялупча̄ла̄н, нуӈан акнӣлну…
…̄нми униетчэрӣ ахӣ, надан дыличӣ,дя̄ниечӣ-дэ̄ бэйӈэ̄,
Тар бэе тэгэмэ̄рдӯдя̄нты̄хинча тала̄нталва ко̄тачӣ бичэ̄;…
Ка̄ӣдӯ Бо̄турвэдя̄ннюӈун кухӣмнӣл этэетчэчэ̄л.
Нав омолгин Ӣсӯсдя̄ндю̄р Исраиль бэелдӯн тар илитчача̄л…
…ю̄рдя̄р дю̄р ты̄хинча бэел суручэ̄л,дя̄нты̄хинча эмэ̄нмучэ̄л. Бэгин-кэ кухӣ…
(скрыть контекст)

Форма дя̄н встречается в 1 тексте:

ТекстКоличество употреблений
Онё̄вувча̄л Библия Улгӯрилин (2011)59
Итого59