Частотность: 0,084% (102 употребления)

Наиболее частые левые соседи: сэвэкӣ (9), бэгин (4), нуӈарватын (3), мула̄нкаллу (2), нуӈан (2), упкат (2), адагача̄л (1), алагӯлча̄ (1), алагӯнава̄н (1), ахактанал (1), ахарактын (1), а̄чинӈӣдяӈа̄в (1); показать все.

Наиболее частые правые соседи: ӣсӯс (5), гунивчэ̄ (2), илитчарӣл (2), нуӈан (2), тӯрэ̄нмэ̄н (2), айда̄ви (1), айдярӣвас (1), айкаллу (1), айча̄н (1), алагӯлча̄ (1), алагӯӈа̄тытын (1), араснай (1); показать все.

Варианты морфологического разбора

  1. человек[N]:cn-PL-ACC

Графическое представление соседства (скрыть)

Примеры в контексте (скрыть)

…нэ̄кэ̄н нуӈан Иерусалӣмдӯ бидерӣлбэелвэ, Топеттӯ сэвэрдӯ уӈкеро̄делӣтын,…
…ла̄тын хима̄т эмэдэ̄н гундэ̄тын дю̄рбэелвэуӈчэ̄л.
…дю̄дӯн суннӯн умундӯ тэгэтчэчэ̄в,бэелвэалагӯдяна, тадӯ сӯ Минэ эчэ̄хун д…
…гала̄ ня̄н эмэдеӈэ̄н, эмэксэ̄, упкатбэелвэуӈкилдыдеӈэ̄н.
…дӯ бихӣл городылдӯ-да̄ бидерӣлвэбэелвэдё̄нчакаллу.
…н ихиврӣл бэел бихив, гуннэл, кэтэлбэелвэуло̄китчэӈэ̄тын; эрӯ кэтэтмэр о̄дяр…
…а̄ эе̄хиниксэ̄, хӯлӣдӯ илитчарӣлбэелвэалагӯлча̄.
(скрыть контекст)

Форма бэелвэ встречается в 4 текстах:

ТекстКоличество употреблений
Онё̄вувча̄л Библия Улгӯрилин (2011)97
Он умнэ булэсэл урилэндула эмэрэ (2010)1
Сиктэнэй (1988)1
Чинанай Омолгичанын (1988)1
Итого100