Частотность: 0,029% (35 употреблений)

Наиболее частые левые соседи: сӣ (3), бӣ (1), бидевкӣ (1), бӯдем (1), гуннэвэ̄н (1), гунчэ̄ (1), девдэ̄вэр (1), дӯннэдӯн (1), иоа̄ндула̄ (1), иргивденэ (1), ичэкэл (1), ичэрэ (1); показать все.

Наиболее частые правые соседи: минэ (2), са̄м (2), сӣ (2), ая̄врӣя-ка (1), бикӣттӯ (1), бо̄ка̄ндулӣви (1), бучэ̄ (1), бэгин (1), гиркил (1), гунмэ̄чинми (1), гунчэ̄ (1), дагамача̄л (1); показать все.

Варианты морфологического разбора


Графическое представление соседства (скрыть)

Примеры в контексте (скрыть)

эхӣлэсӯ ичэрэс, тар тэгэмэ̄р миннӯн кух…
Тарэхӣлэ, нуӈартын авдӯ котондӯн а̄нӈача̄л…
эхӣлэ, Иаков Хана̄н дӯннэдӯн ня̄н билчэ…
эхӣлэсундӯ гундем: эдук дюлэ̄скӣ минэ э…
…чин бинӣе бӯдеӈэ̄н» тыкӯндулӣ: «эхӣлэ, ая̄врӣлви гиркилви, бэетыкӣн до̄…
…тӯрэ̄нмэ̄н ихиврӣ бэедӯ гунчэ̄: «эхӣлэбӣ сӣ Сэвэкӣ бэеӈин бихӣвэс са̄м…
Сӯ-кээхӣлээкэллу мэргэ̄рэ, минэ элэ̄ униенэвэр…
(скрыть контекст)

Форма эхӣлэ встречается в 1 тексте:

ТекстКоличество употреблений
Онё̄вувча̄л Библия Улгӯрилин (2011)35
Итого35