Частотность: 0,059% (72 употребления)

Наиболее частые левые соседи: ӈэ̄лэрэ (4), гунчэ̄ (3), экэллу (2), 27 (1), алаткэллу (1), бо̄ка̄нӈачӣн (1), болгоро (1), бумӯдерӣвэ (1), бэгин (1), бэелвэ (1), ге̄вдяна (1), гундем (1); показать все.

Наиболее частые правые соседи: нуӈардӯтын (4), ӈэ̄лэрэ (3), сӯ (3), гунчэ̄ (2), нуӈарватын (2), о̄ра (2), тар (2), хивӣнчара (2), экэллу (2), алама̄лча̄л (1), бивкӣ (1), бидерӣлдук (1); показать все.

Варианты морфологического разбора

  1. отрицат_глагол[VNEG]-IMP-2PL

Графическое представление соседства (скрыть)

Примеры в контексте (скрыть)

…кат, дӯннэт-кэт, э̄кунди-кат хуӈтутэкэллуандагара; гукэллу-ню̄н „элэкин“ „эчэ…
…нь-ка, гуннэви ге̄вдяна, гундечэ̄: «экэллу, хутэкэ̄кӯрви, бӣ сунэ мула̄ндям,…
Жемчугилвэр сунюрӣр дюлэдӯтынэкэллуно̄дӯра, тарил халгардивар хэ̄кӣде…
…этын-мэл а̄чинӈӣда̄ви Бӣ эмэчэ̄вэвэкэллугунчэрэ: эмнэк а̄чинӈӣра, тарилва д…
Орорвор — онёко гуневки — алаткэллу,экэллуэду ӈэнэдерэ, эду илват, орорвор эдэ…
…тэдэвумнӣн-кэ нуӈардӯтын гунчэ̄: «экэллуӈэ̄лэрэ!
Нуӈартын о̄дярӣгачӣнтын-каэкэллуо̄ра, нуӈартын гундевкӣл-ню̄н, тар …
(скрыть контекст)

Форма экэллу встречается в 4 текстах:

ТекстКоличество употреблений
Онё̄вувча̄л Библия Улгӯрилин (2011)67
Он умнэ булэсэл урилэндула эмэрэ (2010)1
Таткитва эмэндын (2013)2
Чинанай Омолгичанын (1988)1
Итого71