Частотность: 0,059% (72 употребления)

Наиболее частые левые соседи: ӈэ̄лэрэ (4), гунчэ̄ (3), экэллу (2), 27 (1), алаткэллу (1), бо̄ка̄нӈачӣн (1), болгоро (1), бумӯдерӣвэ (1), бэгин (1), бэелвэ (1), ге̄вдяна (1), гундем (1); показать все.

Наиболее частые правые соседи: нуӈардӯтын (4), ӈэ̄лэрэ (3), сӯ (3), гунчэ̄ (2), нуӈарватын (2), о̄ра (2), тар (2), хивӣнчара (2), экэллу (2), алама̄лча̄л (1), бивкӣ (1), бидерӣлдук (1); показать все.

Варианты морфологического разбора

  1. отрицат_глагол[VNEG]-IMP-2PL

Графическое представление соседства (скрыть)

Примеры в контексте (скрыть)

Нуӈан нуӈардӯтын гунивкӣ бичэ̄: «экэллу, дёромӣнал-кат, ты̄тэ̄нэл-кэт бэел…
… Миндулэ̄ эмэдерӣдӯтын хоктодӯтынэкэллуилитта, Сэвэкӣ Тэгэмэ̄рин эргэчӣрд…
…нӯн Бэгин, эр дӯннэдӯ бидерӣлдукэкэллуӈэ̄лэрэ!»
экэллууӈкилдырэ, тэ̄лӣ Сэвэкӣ сунэ ня̄н …
Сӯ-кэ эхӣлээкэллумэргэ̄рэ, минэ элэ̄ униенэвэр
…тын ипкэчэ̄, тэгэ̄дӯви гунчэ̄: «СӯэкэллуИерусалӣмдула̄ ӈэнэктэрэ.
Тарит, тымӣ эмэрӣ инэӈӣвээкэллухивӣна, тымӣ эмэрӣ инэӈӣ мэ̄нӈӣ…
(скрыть контекст)

Форма экэллу встречается в 4 текстах:

ТекстКоличество употреблений
Онё̄вувча̄л Библия Улгӯрилин (2011)67
Он умнэ булэсэл урилэндула эмэрэ (2010)1
Таткитва эмэндын (2013)2
Чинанай Омолгичанын (1988)1
Итого71