Частотность: 0,081% (98 употреблений)

Наиболее частые левые соседи: бӣ (2), биденэвэ̄н (2), нимӈа̄кэл (2), хула̄н (2), эр (2), акнӣлин (1), бимӣ (1), бинӣлӣви (1), биӈэ̄тын (1), бичэ̄ (1), бӯ (1), будэрӣн (1); показать все.

Наиболее частые правые соседи: сӯ (3), ва̄дем (2), некэнэ (2), ханӈӯктаран (2), хэргӯ (2), эр (2), аминдӯвар (1), балдыдярӣватын (1), бӣ (1), буруйъя (1), бэелнӯн (1), гундеӈэ̄н (1); показать все.

Варианты морфологического разбора

  1. как[CONJ]

Графическое представление соседства (скрыть)

Примеры в контексте (скрыть)

…вча̄ алагӯвумнӣ Павел эдук ча̄скӣо̄нбиденэвэ̄н са̄да̄вар эе̄тчэрэ-кӣе.
Тар, тара̄ ӣстан-да̄ тар хаӈа̄рба,о̄н-мал некэденэ,
Тарит, мундӯ гукэл: Сӣо̄нгунчэденни, Сэвэкӣ итылӣн Рим тэгэ…
…ӈардула̄тын эмэксэ̄, Бэгин нуӈанма̄но̄нка̄ӣдук ю̄внэвэ̄н улгучэ̄нчэ̄.
…эдэвумнӣлвэ̄н ичэксэ̄л, этэечимнӣло̄нӈэ̄лэлнэвэтын, Айна̄дя-Бэгин Ӣсӯс …
Тадук: «о̄н-ка нуӈанма̄н аӈдям, гӯнивкӣ улдэн…
…хэгды ӈэ̄лумӯхӣвэ Сэвэкӣ дюлэдӯно̄н-ка бӣ о̄дяӈа̄в?»
(скрыть контекст)

Форма о̄н встречается в 8 текстах:

ТекстКоличество употреблений
Дюр Ганалчил (2011)2
О̄н бэе хэргӯлэ̄ дӯндэлэ̄ ӣстан (2011)6
Онё̄вувча̄л Библия Улгӯрилин (2011)41
Упкатңи илэл Буга̄ду бидерӣтын (2009)2
Урэ̄н-дэ̄ Уӈко̄вул (2011)2
Ха̄мэлкӣ Христофо̄р (2012)2
Хула̄н-улэ̄к (2011)2
Эвэнкӣ тадук Киӈгит (2011)3
Итого60