Частотность: 0,050% (61 употребление)

Наиболее частые левые соседи: исраиль (4), дю̄р (2), умун (2), 666 (1), анӈанӣдӯн (1), аятмар-гӯ (1), бидечэ̄л (1), бимнэдӯн (1), бичэ̄ (1), бичэ̄н (1), бӯты̄чэ̄ (1), бэевэ (1); показать все.

Наиболее частые правые соседи: умун (4), авуӈкитын (1), ады̄-кат (1), анӈанӣлва (1), анӈанӣлӣ-ка (1), балдыча̄л (1), бе̄га-да̄ (1), бихикин (1), бичэ̄ (1), борӣчивча̄л (1), бо̄тур (1), бэел (1); показать все.

Варианты морфологического разбора

  1. десять[NUM]-NOM
  2. десять[NUM]-NOM

Графическое представление соседства (скрыть)

Примеры в контексте (скрыть)

…тын-кэ Иерусалӣмма нонон ганадуктындя̄нумун анӈаӈӣл ӣлтэнчэ̄лэ̄н, эр горо…
…лин Хана̄ндула̄ эмэнэдуктын нуӈартындя̄ндю̄р дялан о̄дала̄тын умун-кэт хэгды…
…̄нми униетчэрӣ ахӣ, надан дыличӣ,дя̄ниечӣ-дэ̄ бэйӈэ̄,
…̄н тэгэмэ̄р Иоаким омолгин, Иекония,дя̄ндяпкун анӈанӣчӣ бичэ̄н.
Исраильдя̄ндяларин Ровоамма дэ̄птыкӣ о̄ча̄тын.
…мнӣлва — сурувчэ̄л; нулгивчэ̄л бэелдя̄нты̄хинча бичэ̄тын.
Тардя̄нхуелдуквэр авгарача̄л бэелдук умунты…
(скрыть контекст)

Форма дя̄н встречается в 1 тексте:

ТекстКоличество употреблений
Онё̄вувча̄л Библия Улгӯрилин (2011)59
Итого59