Частотность: 0,032% (39 употреблений)

Наиболее частые левые соседи: тэпкэдерэн (5), хо̄й (3), абасюсь (2), бидерэ (2), туг (2), ханӈӯктадяса̄н (2), хилбаса̄с (2), эёнэн (2), ва̄са̄ (1), гӯннэ (1), дагивукта (1), дукувкӣ (1); показать все.

Наиболее частые правые соседи: горолоё (2), хилбаса̄ (2), хула̄н (2), хэвэкӣ (2), э̄риӈнэкэл (2), э̄рихинэн (2), бэйӈэ̄ (1), ва̄муса̄вэ (1), гӯннэ (1), гӯнэн (1), гэннэ̄деӈэ̄в (1), дя̄лдӯи (1); показать все.

Варианты морфологического разбора

  1. сказать[V]-PROB-3PL
  2. сказать[V]-PF[PTCP]-SG-NOM
  3. сказать[V]-SIM.SS[CVB]

Графическое представление соседства (скрыть)

Примеры в контексте (скрыть)

Мэ̄ртын багдамал тэтыгэлтын», — туггӯннэ.
«Бирадӯ-гу эёнэн?» —гӯннэ.
…ксэлбэ, са̄тыралба ӣвкӣл туге̄”, —гӯннэ, — исэвкэ̄ндеӈэ̄в дя̄лдӯӣ.
«Ва̄са̄!» —гӯннэ.
…э̄в эхикэкэн, мусӯдеӈэ̄в хӯскӣ, —гӯннэ, — гэннэ̄деӈэ̄в тэргэксэлбэ̄хун, ха…
«Ӣниктэ, никтэ, —гӯннэ, — тар, хэлэ, * бисэ̄, абдӯндула̄ …
…нэ̄ктэ, бэлэмӣ на̄дэ ахӣва тар!» —гӯннэ.
(скрыть контекст)

Форма гӯннэ встречается в 15 текстах:

ТекстКоличество употреблений
Абасюсь (2011)6
Букатырь (2012)2
Омо̄сов-брудя̄га (2012)7
О̄н бэе Киӈгиттӯ аӣса̄н (2011)1
О̄н бэе хэргӯлэ̄ дӯндэлэ̄ ӣстан (2011)6
Урэ̄н-дэ̄ Уӈко̄вул (2011)1
Ха̄мэлкӣ Христофо̄р (2012)1
Хе̄ӈа̄н тадук хула̄н (2011)6
Хо̄ бэе (2011)3
Хулакӣ тадук ама̄ка̄ (2011)1
Хула̄н тадук токтовкӣ (2011)2
Хула̄н-улэ̄к (2011)5
Хэвэкӣнӯн ӈинакин тадук Ха̄ргӣ (2011)8
Эвэнкӣ тадук Ама̄ка̄-ибдерӣ (2011)1
Эвэнкӣ тадук Киӈгит (2011)1
Итого51