Частотность: 0,086% (104 употребления)

Наиболее частые левые соседи: эр (4), аӈэ (2), гӯнэн (2), ӣсэ̄л (2), минэ (2), э̄кун (2), алагӯвумнӣлдукин (1), алагӯнма (1), ахӣ (1), ая̄врӣ (1), бинӣдӯтын (1), бо̄тур (1); показать все.

Наиболее частые правые соседи: балдывса̄н (2), ка̄хитча̄н (2), тавар (2), э̄кун (2), эмэвсэ̄н (2), эмэрэн (2), эр (2), ахӣ (1), а̄чин (1), аяра̄лдынма (1), бидеӈэ̄н (1), бинэвэ̄н (1); показать все.

Варианты морфологического разбора

  1. [PRO]-INT-SG-NOM

Графическое представление соседства (скрыть)

Примеры в контексте (скрыть)

…ма бихӣдукив, синдӯ-дэ̄, тэгэмэ̄р,э̄кун-кат эрӯе энэдукив о̄ра, левил минэ…
…а да̄птудун улгуктадӯ ахӣ хуна̄динэ̄куно̄рӣва̄н городук ичэтчэвкӣ бичэ̄.
…ямат тадӯ хавалдяча̄, тарит бэгининэ̄кун-да̄ хивӣна а̄чин бидечэ̄.
Нӣвун книгадӯн амаргӯл инэӈӣлдӯэ̄куно̄нан символилди гунмувкӣ: надан тэ…
Эр тэгэ̄ дюлэ̄скӣ бинӣн бугадӯэ̄кун-да̄ о̄дярӣдукин эхин камавдяра, ну…
…бӯчэ̄, нуӈардӯтын бурдукъятын-кат,э̄кунна̄дачӣва упкатпа̄н-да̄ бӯдечэ̄.
…исе̄й гунчэ̄: «Суруксэ̄, ичэктэ, тарэ̄кун, супирэ, кургиденэ, э̄да̄ эхин дегд…
(скрыть контекст)

Форма э̄кун встречается в 6 текстах:

ТекстКоличество употреблений
Омо̄сов-брудя̄га (2012)1
О̄н бэе Киӈгиттӯ аӣса̄н (2011)3
О̄н бэе хэргӯлэ̄ дӯндэлэ̄ ӣстан (2011)1
Онё̄вувча̄л Библия Улгӯрилин (2011)42
Урэ̄н-дэ̄ Уӈко̄вул (2011)8
Хо̄ бэе (2011)10
Итого65