Частотность: 0,086% (104 употребления)

Наиболее частые левые соседи: эр (4), аӈэ (2), гӯнэн (2), ӣсэ̄л (2), минэ (2), э̄кун (2), алагӯвумнӣлдукин (1), алагӯнма (1), ахӣ (1), ая̄врӣ (1), бинӣдӯтын (1), бо̄тур (1); показать все.

Наиболее частые правые соседи: балдывса̄н (2), ка̄хитча̄н (2), тавар (2), э̄кун (2), эмэвсэ̄н (2), эмэрэн (2), эр (2), ахӣ (1), а̄чин (1), аяра̄лдынма (1), бидеӈэ̄н (1), бинэвэ̄н (1); показать все.

Варианты морфологического разбора

  1. [PRO]-INT-SG-NOM

Графическое представление соседства (скрыть)

Примеры в контексте (скрыть)

…чэ̄л: «Египеттук мунэ ю̄вчэ̄ Моисе̄йэ̄куно̄ран, бӯ эӈнэрэв са̄ра.
«э̄кун-да тар иссанды-да̄, — гӯсэ̄, — аӈи…
…а, эйдэнэн-дэ хурурэн, хурурэн — тарэ̄кун-мал дӯндэ хэргӣлэ̄ бирэн.
Бӣ, дядаӈилдӯэ̄кунбихӣӈми упкатпа̄н бӯты̄ксэ̄, мэ̄нм…
Ӣсӯс нуӈандӯн гунчэ̄: «Итыдӯэ̄кундукувча̄?»
…чэ̄л: „Виплее̄мдула̄ суругэ̄т, тадӯэ̄куно̄ча̄ва, тар Бэгин миттӯ мэтэвнэвэ̄…
Бӣ-кэ,э̄кун-да̄ о̄ӈа̄т бичэ̄лӣн, мэ̄нӈӣви бин…
(скрыть контекст)

Форма э̄кун встречается в 6 текстах:

ТекстКоличество употреблений
Омо̄сов-брудя̄га (2012)1
О̄н бэе Киӈгиттӯ аӣса̄н (2011)3
О̄н бэе хэргӯлэ̄ дӯндэлэ̄ ӣстан (2011)1
Онё̄вувча̄л Библия Улгӯрилин (2011)42
Урэ̄н-дэ̄ Уӈко̄вул (2011)8
Хо̄ бэе (2011)10
Итого65