Частотность: 0,031% (37 употреблений)

Наиболее частые левые соседи: тар (8), некэрэн-дэ̄ (3), тадук (3), бэе (2), гана̄лчи (2), гӯнэ (2), илкэ̄нденэ (2), мӯлӣ (2), нуӈан (2), опет (2), опэт (2), хурурэ (2); показать все.

Наиболее частые правые соседи: бирала̄ (2), гӯнденэ (2), опэт (2), тар (2), тукса̄хинан (2), хурурэн (2), хэвэкӣ (2), этыркэ̄н (2), аминтыкин (1), бакадаи (1), бакада̄ӣ (1), булта̄де (1); показать все.

Варианты морфологического разбора

  1. уходить[V]-NFUT-3SG
  2. уходить[V]-NFUT-3SG

Графическое представление соседства (скрыть)

Примеры в контексте (скрыть)

Тадукхурурэн, тукса̄хинан амаскиӣ.
Эмэрӣ (эмэктэрӣ) гана̄лчихурурэнмугдэкэ̄ндулэ̄, нэ̄рэн а̄вунми, мучу…
…ака̄нэм ханӈӯктадемӣ, Ха̄ргӣ опэтхурурэн.
Туг некэрэн-дэ̄хурурэн, опэт гиркулдан.
Тархурурэн, дэгилдэн.
…адук опэт ады̄лда-вал бикэ̄нэм, опэтхурурэнХэвэкӣ, опэт мӯ… мӯӈнэ̄ӣ гэннэ̄х…
Тархурурэндю̄ла̄ӣ.
(скрыть контекст)

Форма хурурэн встречается в 13 текстах:

ТекстКоличество употреблений
Бадялакӣ-апа̄ (2011)2
Букатырь (2012)2
Дюр Ганалчил (2011)4
Мэӈрундя-мата (1981)1
Омо̄сов-брудя̄га (2012)1
О̄н бэе дӯндэ хэргидэ̄лэ̄н бурурэн (2011)6
О̄н бэе Киӈгиттӯ аӣса̄н (2011)6
О̄н бэе хэргӯлэ̄ дӯндэлэ̄ ӣстан (2011)9
Урэ̄н-дэ̄ Уӈко̄вул (2011)14
Хе̄ӈа̄н тадук хула̄н (2011)2
Хулакӣ тадук ама̄ка̄ (2011)2
Хула̄н-улэ̄к (2011)2
Хэвэкӣнӯн ӈинакин тадук Ха̄ргӣ (2011)8
Итого59