Частотность: 0,049% (59 употреблений)

Наиболее частые левые соседи: хэлэ (8), гӯсэ̄ (2), некэденэ (2), тар (2), алагӯвумнӣлнӯнин (1), бумӯлчэ̄ (1), бэгин (1), гаваон (1), городӯ (1), гунчэ̄ (1), долбо (1), дӯннэвэт (1); показать все.

Наиболее частые правые соседи: хэлэ (4), бэйӈэ̄вэ (2), нуӈандула̄н (2), э̄ва (2), эмэсэ̄ (2), этыркэ̄рдулэ̄ (2), акнӣлдӯви (1), алагӯмнӣ (1), ама̄ка̄дукпи (1), амака̄дукпи (1), аха̄тка̄нма (1), балдымакта (1); показать все.

Варианты морфологического разбора


Графическое представление соседства (скрыть)

Примеры в контексте (скрыть)

…эелвэ ва̄ты̄ча̄ва Самсонма бӯчэ̄н».умнэ̄
…никсэ̄л, урӣкӣттулэ̄вэр мучӯча̄л.умнэ̄
…э̄ энэл бидерэ ӯдявар эмэ̄ндеӈэ̄т».умнэ̄
…э̄вэ харгӯнма ва̄са̄ хэгдымэ̄м̄эвэ.умнэ̄
…анала̄ курим туювундулэ̄н э̄рӣчэ̄л.умнэ̄
…вча̄л, тарилва нуӈартын эчэ̄л тыллэ.умнэ̄
…экин, мэргэ̄пчу мэтэвунмэ до̄лдыча̄.умнэ̄
(скрыть контекст)

Форма умнэ̄ встречается в 9 текстах:

ТекстКоличество употреблений
Картус (2011)2
Онё̄вувча̄л Библия Улгӯрилин (2011)40
О̄н мундука̄н хэдюнин ка̄хика о̄дан (2012)2
Хо̄ бэе (2011)10
Хулакӣ тадук ама̄ка̄ (2011)1
Хула̄н тадук токтовкӣ (2011)1
Хула̄н-улэ̄к (2011)2
Хэвэкӣнӯн ӈинакин тадук Ха̄ргӣ (2011)2
Эвэнкӣ тадук Киӈгит (2011)2
Итого62