Частотность: 0,049% (59 употреблений)

Наиболее частые левые соседи: хэлэ (8), гӯсэ̄ (2), некэденэ (2), тар (2), алагӯвумнӣлнӯнин (1), бумӯлчэ̄ (1), бэгин (1), гаваон (1), городӯ (1), гунчэ̄ (1), долбо (1), дӯннэвэт (1); показать все.

Наиболее частые правые соседи: хэлэ (4), бэйӈэ̄вэ (2), нуӈандула̄н (2), э̄ва (2), эмэсэ̄ (2), этыркэ̄рдулэ̄ (2), акнӣлдӯви (1), алагӯмнӣ (1), ама̄ка̄дукпи (1), амака̄дукпи (1), аха̄тка̄нма (1), балдымакта (1); показать все.

Варианты морфологического разбора


Графическое представление соседства (скрыть)

Примеры в контексте (скрыть)

…гӯсэ̄: «Хэлэ, эвӣлдеӈэ̄т эхикэкэн.умнэ̄
…кун балдывса̄н, ӣдук балдыса̄в бӣ?умнэ̄
…анала̄ курим туювундулэ̄н э̄рӣчэ̄л.умнэ̄
…вча̄л, тарилва нуӈартын эчэ̄л тыллэ.умнэ̄
…умӯхӣвэ о̄дярӣватын тӯрэ̄тчэчэ̄.умнэ̄
…э̄ энэл бидерэ ӯдявар эмэ̄ндеӈэ̄т».умнэ̄
…р дӯндэдӯ ха̄мэй эӈэхӣси бинэ̄н?»умнэ̄
(скрыть контекст)

Форма умнэ̄ встречается в 9 текстах:

ТекстКоличество употреблений
Картус (2011)2
Онё̄вувча̄л Библия Улгӯрилин (2011)40
О̄н мундука̄н хэдюнин ка̄хика о̄дан (2012)2
Хо̄ бэе (2011)10
Хулакӣ тадук ама̄ка̄ (2011)1
Хула̄н тадук токтовкӣ (2011)1
Хула̄н-улэ̄к (2011)2
Хэвэкӣнӯн ӈинакин тадук Ха̄ргӣ (2011)2
Эвэнкӣ тадук Киӈгит (2011)2
Итого62