Частотность: 0,049% (59 употреблений)

Наиболее частые левые соседи: хэлэ (8), гӯсэ̄ (2), некэденэ (2), тар (2), алагӯвумнӣлнӯнин (1), бумӯлчэ̄ (1), бэгин (1), гаваон (1), городӯ (1), гунчэ̄ (1), долбо (1), дӯннэвэт (1); показать все.

Наиболее частые правые соседи: хэлэ (4), бэйӈэ̄вэ (2), нуӈандула̄н (2), э̄ва (2), эмэсэ̄ (2), этыркэ̄рдулэ̄ (2), акнӣлдӯви (1), алагӯмнӣ (1), ама̄ка̄дукпи (1), амака̄дукпи (1), аха̄тка̄нма (1), балдымакта (1); показать все.

Варианты морфологического разбора


Графическое представление соседства (скрыть)

Примеры в контексте (скрыть)

…кин, Иудеядук, Галилеяла̄ ӈэнэдечэ̄.умнэ̄
…чэ̄тын, умнэ̄ дёлолди гарада̄ча̄тын.умнэ̄
…р дӯндэдӯ ха̄мэй эӈэхӣси бинэ̄н?»умнэ̄
…умнэ̄ со̄ ургэ ӈэ̄лумӯхӣвэ о̄ча̄н.умнэ̄
…мнэ̄ умун ма̄та̄ баян бэелэ̄ эмэчэ̄.умнэ̄
…кун балдывса̄н, ӣдук балдыса̄в бӣ?умнэ̄
… тадук урӣкӣттулэ̄вэр мучӯча̄тын.умнэ̄
(скрыть контекст)

Форма умнэ̄ встречается в 9 текстах:

ТекстКоличество употреблений
Картус (2011)2
Онё̄вувча̄л Библия Улгӯрилин (2011)40
О̄н мундука̄н хэдюнин ка̄хика о̄дан (2012)2
Хо̄ бэе (2011)10
Хулакӣ тадук ама̄ка̄ (2011)1
Хула̄н тадук токтовкӣ (2011)1
Хула̄н-улэ̄к (2011)2
Хэвэкӣнӯн ӈинакин тадук Ха̄ргӣ (2011)2
Эвэнкӣ тадук Киӈгит (2011)2
Итого62