Частотность: 0,049% (59 употреблений)

Наиболее частые левые соседи: хэлэ (8), гӯсэ̄ (2), некэденэ (2), тар (2), алагӯвумнӣлнӯнин (1), бумӯлчэ̄ (1), бэгин (1), гаваон (1), городӯ (1), гунчэ̄ (1), долбо (1), дӯннэвэт (1); показать все.

Наиболее частые правые соседи: хэлэ (4), бэйӈэ̄вэ (2), нуӈандула̄н (2), э̄ва (2), эмэсэ̄ (2), этыркэ̄рдулэ̄ (2), акнӣлдӯви (1), алагӯмнӣ (1), амака̄дукпи (1), ама̄ка̄дукпи (1), аха̄тка̄нма (1), балдымакта (1); показать все.

Варианты морфологического разбора


Графическое представление соседства (скрыть)

Примеры в контексте (скрыть)

…кэ̄рдулэ̄ эмэсэ̄, ды̄лэ̄ бидерэктын.умнэ̄
…нӣл эмэ̄ннэвэтын чӣмэлвэ тавдяча̄.умнэ̄
…ӣлэ умнэ̄ бумӯлчэ̄, дагалӣ бучэ̄.умнэ̄
…ала̄ткави уркэн дагадӯн тэгэтчэчэ̄.умнэ̄
…ук ю̄ксэ̄, ла̄му хӯлӣдӯн тэгэчэ̄.умнэ̄
…дук Иса̄ктӯ ахӣян эмэвдэ̄н гунчэ̄.умнэ̄
…̄тка̄н Не̄ман ахӣн бо̄ка̄нин о̄ча̄.умнэ̄
(скрыть контекст)

Форма умнэ̄ встречается в 9 текстах:

ТекстКоличество употреблений
Картус (2011)2
Онё̄вувча̄л Библия Улгӯрилин (2011)40
О̄н мундука̄н хэдюнин ка̄хика о̄дан (2012)2
Хо̄ бэе (2011)10
Хулакӣ тадук ама̄ка̄ (2011)1
Хула̄н тадук токтовкӣ (2011)1
Хула̄н-улэ̄к (2011)2
Хэвэкӣнӯн ӈинакин тадук Ха̄ргӣ (2011)2
Эвэнкӣ тадук Киӈгит (2011)2
Итого62