Частотность: 0,036% (44 употребления)

Наиболее частые левые соседи: бадялакӣ (1), бадялакӣн (1), бе̄гава (1), бидерэн (1), бисэ̄ (1), борӣтчаса̄н (1), бурурэн (1), все (1), дёромӣвкӣ (1), ды̄кэ̄сэ̄ (1), ёнан (1), ӣндерэ (1); показать все.

Наиболее частые правые соседи: тар (8), аӈка̄кур (1), бадялакӣ (1), бӣ (1), бисэ̄тын (1), бусэ̄ (1), го̄тадӯ (1), дукувкӣ (1), дюкча̄дӯ (1), дяяран (1), ибдерӣ (1), ӣдӯ (1); показать все.

Варианты морфологического разбора


Графическое представление соседства (скрыть)

Примеры в контексте (скрыть)

…кэлдэн: «Э̄да хилбаса̄с?» — гӯннэ.та̄дӯ
Та̄дӯ тар гӯсэ̄: «Экэл хоӈоро!»та̄дӯ
…ӣ эмэкэ̄нэм, хувулбэтын тумнӣран».та̄дӯ
…юкча̄ла̄ ӣсэ̄, ахӣ бидерэн та̄дӯ.та̄дӯ
Нэ̄кулвэ дёромӣвкӣ та̄дӯ.та̄дӯ
Та̄дӯ, хэлэ, ха̄са̄тын.та̄дӯ
…к ӣстан, ӈэ̄лэсилдэ устатын та̄дӯ.та̄дӯ
(скрыть контекст)

Форма та̄дӯ встречается в 15 текстах:

ТекстКоличество употреблений
Бадялакӣ-апа̄ (2011)2
Букатырь (2012)1
Картус (2011)2
Омо̄сов-брудя̄га (2012)5
О̄н бэе дӯндэ хэргидэ̄лэ̄н бурурэн (2011)3
О̄н бэе Киӈгиттӯ аӣса̄н (2011)4
О̄н бэе хэргӯлэ̄ дӯндэлэ̄ ӣстан (2011)4
О̄н мундука̄н хэдюнин ка̄хика о̄дан (2012)1
Урэ̄н-дэ̄ Уӈко̄вул (2011)2
Хо̄ бэе (2011)7
Хулакӣ тадук ама̄ка̄ (2011)1
Хула̄н тадук токтовкӣ (2011)2
Хула̄н-улэ̄к (2011)1
Хэвэкӣнӯн ӈинакин тадук Ха̄ргӣ (2011)4
Эвэнкӣ тадук Ама̄ка̄-ибдерӣ (2011)4
Итого43