Частотность: 0,186% (225 употреблений)

Наиболее частые левые соседи: гунчэ̄ (22), ӣсӯс (10), сэвэкӣ (8), нуӈан (6), упкат (4), бо̄тур (3), бэгин (3), сӣ (3), ахӣ (2), балдывувкӣ (2), бичэ̄ (2), бӯчэ̄л (2); показать все.

Наиболее частые правые соседи: гунчэ̄ (16), ӣсӯс (4), бихим (3), бэгин (3), ӣсӯс-ка (3), сэвэкӣ (3), сэвэкӣ-кэ (3), тэгэмэ̄р (3), аминин (2), бӣ (2), биргэвэ (2), бэе (2); показать все.

Варианты морфологического разбора

  1. [PRO]-PERS.3SG-DAT

Графическое представление соседства (скрыть)

Примеры в контексте (скрыть)

Хэгдыгӯ хирурӣнуӈандӯнгунчэ̄: «Ӣникин Сэвэкӣ дюлэдӯн Си…
…вэ̄н упкатпа̄н амаскӣ бӯчэ̄, нононнуӈандӯнбихӣдукин дю̄рэ̄ кэтэтмэр уӈчэ̄.
Бадялакӣ улгусэ̄лдэннуӈандӯн: «Ахӣс минэ тэрэгэрэн хо̄тэ, хувӯ…
нуӈандӯнӢсӯс бэе со̄хӣрӣва̄н о̄дярӣва̄н…
…ӈэ̄н, эр буга эрӯн-кэ, энэ кухӣрэ,нуӈандӯнхоктови этэ̄н бӯрэ.
…ма̄н улӣкэл; уммӯдярӣ-ка бихикин,нуӈандӯнмӯе бӯкэл.
Тар бэенуӈандӯнняма̄ динариилва ко̄тала̄ча̄ бичэ̄.
(скрыть контекст)

Форма нуӈандӯн встречается в 3 текстах:

ТекстКоличество употреблений
Бадялакӣ-апа̄ (2011)1
Онё̄вувча̄л Библия Улгӯрилин (2011)218
О̄н мундука̄н хэдюнин ка̄хика о̄дан (2012)1
Итого220