Частотность: 0,024% (29 употреблений)

Наиболее частые левые соседи: ӈэнэдечэ̄тын (2), алагӯвумнӣлин-ка (1), а̄чир (1), бэгинтын (1), бэлэннэ̄вчэ̄л (1), дэрэтпэр (1), дю̄ва̄н (1), дю̄р (1), илча̄л (1), ӣсӯспа (1), иуданӯн (1), ка̄ӣ (1); показать все.

Наиболее частые правые соседи: ня̄н (2), бичэ̄н (1), бэгинмэтын (1), гуннэгэчӣнтын (1), дюлэдӯтын (1), дя̄н (1), ка̄ӣдӯ (1), каравдярӣл (1), куӈака̄рва (1), кухӣндулэ̄ (1), мит (1), муричӣл (1); показать все.

Варианты морфологического разбора


Графическое представление соседства (скрыть)

Примеры в контексте (скрыть)

…̄ тэгэвкэ̄нмувчэ̄л бэелнӯн умундӯ,кухӣмнӣлбэгинмэтын Юлийвэ этэечимнӣт иливук…
Давды̄вча̄лкухӣмнӣлмэ̄нӈӣлэ̄вэр урӣкӣттулэ̄вэр мучӯ…
Гирамкӣнма каравдярӣлкухӣмнӣл, ӈэ̄лэликсэ̄л, дӯннэлэ̄ бучэ̄гэчӣ…
Гиркудярӣл бэел дюлэдӯтынкухӣмнӣлӈэнэдечэ̄тын, нуӈартын амардуктын, о…
кухӣмнӣлбэгинтын аят элбэсты̄л упкат бэелдӯ…
Иуданӯн со̄ кэтэкухӣмнӣл, фарисеил-да̄, хэгдыгӯ хирурӣл-да…
Пила̄т тара̄ дёкча̄н,кухӣмнӣл, тэлэвувчэ̄лдулэ̄ эмэксэ̄л, дю̄р ча…
(скрыть контекст)

Форма кухӣмнӣл встречается в 1 тексте:

ТекстКоличество употреблений
Онё̄вувча̄л Библия Улгӯрилин (2011)29
Итого29