Частотность: 0,016% (20 употреблений)

Наиболее частые левые соседи: бэгин (1), гидава (1), дёло (1), дэрэвэ̄н (1), дялда̄ча̄л (1), ла̄му (1), левил (1), ню̄риктэлтын (1), оллово (1), о̄наватын (1), о̄сип (1), тара̄ (1); показать все.

Наиболее частые правые соседи: а̄гта̄вар (1), гаӈкитын (1), дагамача̄ла̄н (1), нуӈартын (1), о̄нава̄н (1), о̄ра (1), со̄ (1), со̄т (1), улгучэ̄нчэ̄л (1), умнэ̄т (1), упкат (1), урэдечэ̄вэ̄н (1); показать все.

Варианты морфологического разбора

  1. увидеть[V]-ANT[PTCP]-PL-NOM
  2. увидеть[V]-ANT[PTCP]-PL-NOM

Графическое представление соседства (скрыть)

Примеры в контексте (скрыть)

…̄л бэел калтара̄гды̄ дяпкачӣ ая̄нмаичэчэ̄л, о̄н-мал некэнэ а̄гивӈа̄т бихикин, …
…тадӯ аха̄л улгучэ̄ннэгэчӣнмэтын-тыичэчэ̄л-дэ̄, Нуӈанма̄н Мэ̄нмэ̄н-кэ эчэ̄л ич…
…рдула̄тын ла̄му мӯлӣн эмэдерӣвэ̄ничэчэ̄л.
… дӯннэ бэелвэ̄н Бэгин кэхэгӣнэвэ̄ничэчэ̄л, тар-да̄ бичэ̄лӣн, ӈэ̄лумӯхӣвэ о…
…умнӣлин Нуӈан ичэдэн хуӈту о̄нава̄ничэчэ̄л: дэрэн дылача̄гачӣн ӈэ̄рӣлчэ̄, тэ…
…ын, бучэ̄л-кэт бэел ариӈкитын, тара̄ичэчэ̄лСэвэкӣ тӯрэ̄нмэ̄н ме̄вардула̄вар г…
Акнӣлин нуӈанма̄н городукичэчэ̄л, О̄сип дагамача̄ла̄н, нуӈанма̄н ва̄…
(скрыть контекст)

Форма ичэчэ̄л встречается в 1 тексте:

ТекстКоличество употреблений
Онё̄вувча̄л Библия Улгӯрилин (2011)19
Итого19