Частотность: 0,036% (44 употребления)

Наиболее частые левые соседи: орорбот (2), ханӈӯча̄ (2), авессалом (1), бихӣвэ̄н (1), бэе (1), гунчэ̄л (1), гӯнэн (1), ӣсӯстук (1), кэлэ (1), ло̄тпа (1), мессия (1), нуӈардӯтын (1); показать все.

Наиболее частые правые соседи: нэ̄рэн (2), балдыча̄ (1), бивкӣ (1), бидендэ (1), бидесэ̄с (1), бисэ̄с (1), бисэ̄тын (1), гукэллу (1), гунчэ̄ (1), гунчэ̄л (1), иуда (1), киристо̄с (1); показать все.

Варианты морфологического разбора

  1. [PRO]-INT.LOC

Графическое представление соседства (скрыть)

Примеры в контексте (скрыть)

…ӈэнэдемӣ — ӣдӯ-дэ эвкӣл манавра.ӣдӯ
Ӣдӯ-кэ гӣл егин бэел?ӣдӯ
…э̄л сигдылэ̄дӯтын умун тэгэ̄ бихин.ӣдӯ
…̄дӯ-кэт тогоко̄н-да̄ эхикин ичэврэ.ӣдӯ
… «Ӣдӯ хула̄н, хула̄н ӣлэ̄ о̄дан?»ӣдӯ
…р-да̄ сэвэрдӯ хулгакӣчилва о̄ча̄л.ӣдӯ
…ӈандӯн Сэвэкӣ са̄вка̄нивкӣ бичэ̄.ӣдӯ
(скрыть контекст)

Форма ӣдӯ встречается в 8 текстах:

ТекстКоличество употреблений
О̄н бэе дӯндэ хэргидэ̄лэ̄н бурурэн (2011)1
О̄н бэе Киӈгиттӯ аӣса̄н (2011)1
О̄н бэе хэргӯлэ̄ дӯндэлэ̄ ӣстан (2011)1
Онё̄вувча̄л Библия Улгӯрилин (2011)12
Хе̄ӈа̄н тадук хула̄н (2011)1
Хулакӣ тадук ама̄ка̄ (2011)1
Хула̄н тадук токтовкӣ (2011)1
Хула̄н-улэ̄к (2011)3
Итого21