Частотность: 0,036% (44 употребления)

Наиболее частые левые соседи: орорбот (2), ханӈӯча̄ (2), авессалом (1), бихӣвэ̄н (1), бэе (1), гунчэ̄л (1), гӯнэн (1), ӣсӯстук (1), кэлэ (1), ло̄тпа (1), мессия (1), нуӈардӯтын (1); показать все.

Наиболее частые правые соседи: нэ̄рэн (2), балдыча̄ (1), бивкӣ (1), бидендэ (1), бидесэ̄с (1), бисэ̄с (1), бисэ̄тын (1), гукэллу (1), гунчэ̄ (1), гунчэ̄л (1), иуда (1), киристо̄с (1); показать все.

Варианты морфологического разбора

  1. [PRO]-INT.LOC

Графическое представление соседства (скрыть)

Примеры в контексте (скрыть)

Ӣдӯ-дэ̄ эсэ̄л бакара.ӣдӯ
…э̄л сигдылэ̄дӯтын умун тэгэ̄ бихин.ӣдӯ
…дулӣ, дӯннэлдулӣ-дэ̄ суруты̄чэ̄л.ӣдӯ
…биллэкис, тадӯ умундӯ билдыдеӈэ̄в.ӣдӯ
…̄л урэдӯтын-ӈӯ, Иерусалӣмдӯ-гӯ?ӣдӯ
…̄ гирамкӣнин бихӣвэ̄н эвкӣ са̄ра.ӣдӯ
…н эмэрэ-дэ, хутэтын а̄син ӣдӯ-дэ̄.ӣдӯ
(скрыть контекст)

Форма ӣдӯ встречается в 8 текстах:

ТекстКоличество употреблений
О̄н бэе дӯндэ хэргидэ̄лэ̄н бурурэн (2011)1
О̄н бэе Киӈгиттӯ аӣса̄н (2011)1
О̄н бэе хэргӯлэ̄ дӯндэлэ̄ ӣстан (2011)1
Онё̄вувча̄л Библия Улгӯрилин (2011)12
Хе̄ӈа̄н тадук хула̄н (2011)1
Хулакӣ тадук ама̄ка̄ (2011)1
Хула̄н тадук токтовкӣ (2011)1
Хула̄н-улэ̄к (2011)3
Итого21