Частотность: 0,032% (39 употреблений)

Наиболее частые левые соседи: гэрбӣвкӣл (2), тыкэн (2), акаия (1), барэ (1), бидегин (1), булталиӈкил (1), бӯмнӣ (1), бэекур (1), бэемил (1), валтасар (1), дуннэлдули (1), евреил (1); показать все.

Наиболее частые правые соседи: бегаду (2), аӣвдяӈа̄н (1), арай (1), ахадяран (1), бинэли (1), бихив (1), бэелвэ (1), валтасар (1), гуниӈкитын (1), гуниттэ (1), гэлэвуртын (1), гэрбӣвкӣл (1); показать все.

Варианты морфологического разбора

  1. сказать[V]-PF[PTCP]-PL-NOM

Графическое представление соседства (скрыть)

Примеры в контексте (скрыть)

— Екун эрукун хукэлиллэн! —гуннэл.
…сраиль бэелин тар колобово, «ма̄нна»гуннэл, гэрбӣчэ̄л.
…артын, Моисе̄й мэ̄нми хэгдыгӯрдерэнгуннэл, эдук дюлэ̄скӣ Моисе̄йва эдэ̄вэр д…
…кӣ тӯрэ̄нмэ̄н ихиврӣл бэел бихив,гуннэл, кэтэл бэелвэ уло̄китчэӈэ̄тын; эрӯ…
…акун андакун, туктывнакэл, эмэкэл, —гуннэларай ахакур эмэдерэ.
Тара̄гуннэл, нуӈартын-ка тадӯ хэгдыл дёломол о…
… «Сӯ „Эр Бэе тэгэ̄вэвун уркӯдяран“гуннэл, миндулэ̄ Нуӈанма̄н эмуврэс.
(скрыть контекст)

Форма гуннэл встречается в 13 текстах:

ТекстКоличество употреблений
Алагуды совет (2013)1
«Мучун» – Омакта анӈани [2] (2013)1
Неӈнери Этэечимни тырганин (2013)1
Онё̄вувча̄л Библия Улгӯрилин (2011)19
«Орорво иргичимнил» Китайду (2013)1
Сиктэнэй (1988)2
Со бэе Эринындя-мата (1981)3
Таткитва эмэндын (2013)1
Хо̄ бэе (2011)1
Хэгдыл, эӈэсил, савкал илэл [1] (2013)1
Чинанайкун – эвэнки тэкэнын (1988)4
Эвенкиядук сониӈил — давдымнилва денчанал (2013)1
4
Итого40