Частотность: 0,055% (67 употреблений)

Наиболее частые левые соседи: тадӯ (3), алагӯвумнӣ (1), алагӯмнӣ (1), арчакса̄ (1), ахӣткӣ (1), бивкӣл (1), бичэ̄лӣн (1), бодонол (1), бэел (1), бэелдӯ (1), бэркэвэтын (1), ге̄ (1); показать все.

Наиболее частые правые соседи: нуӈандӯн (3), алагӯвумнӣ (2), доколо̄к (2), нуӈартын (2), ала̄тчарӣдуктын-да̄ (1), а̄нӈавка̄нча̄ (1), ба̄дяӈа̄с (1), ба̄нэн (1), бэел (1), бэелин (1), гайка̄нча̄ (1), гунчэ̄ (1); показать все.

Варианты морфологического разбора


Графическое представление соседства (скрыть)

Примеры в контексте (скрыть)

Бэгсэл, сагды̄гӯмал-да̄бо̄турИоа̄ннӯн бэркэвэтын ичэксэ̄л, со̄хи…
Тэ̄лӣбо̄турӢсӯс гуннэвэ̄н тӯрэ̄рвэ̄н дё̄нча̄…
Эр книгадӯ сӣнмавча̄ алагӯвумнӣлбо̄тур, Павел-да̄ алагӯдяналӣтын кэтэ ду…
…ей акиннӯнми Симоннӯн, ге̄ гэрбӣнбо̄турбичэ̄, Галилея ла̄мудӯн олломӣдяча…
бо̄турНуӈан илара̄ нуӈандукин ханӈӯнадуки…
бо̄турумунупчэ̄л бэелтыкӣ гунчэ̄: «Эхӣлэ…
Тадӯ Симонбо̄тур, Дю̄нми гунмурӣ Пома, Галилеядӯ б…
(скрыть контекст)

Форма бо̄тур встречается в 1 тексте:

ТекстКоличество употреблений
Онё̄вувча̄л Библия Улгӯрилин (2011)64
Итого64