Частотность: 0,078% (94 употребления)

Наиболее частые левые соседи: тар (6), ахӣ (2), ӣсэ̄ (2), нуӈанма̄н (2), авгаранави (1), бадялакӣнӯн (1), бӣ (1), бидечэ̄ (1), бэедӯ (1), ганан (1), ге̄-ка (1), гуннэ (1); показать все.

Наиболее частые правые соседи: умун (3), ахӣ (2), бидерэн (2), нуӈандӯн (2), тэгэтчэрэн (2), улӣсэ̄ (2), ахӣнан (1), бӣ (1), бихим (1), бӯчэ̄ (1), бэгиндӯн (1), бэе (1); показать все.

Варианты морфологического разбора


Графическое представление соседства (скрыть)

Примеры в контексте (скрыть)

… ко̄ӈӣва лӯда̄кса̄, хутэви нэ̄чэ̄.ахӣ
… э̄кундук мэргэ̄дерӣви улгучэ̄нчэ̄.ахӣ
… на̄вун-ахӣ умукэ̄мэ омолгин бичэ̄.ахӣ
…, бэгсэлдӯви кэтэ баянма эмувдечэ̄.ахӣ
…аре̄ттук Ӣсӯснӯн умундӯ бичэ̄н».ахӣ
…а̄нтада̄ви ко̄талӣн гада̄ви эмэчэ̄.ахӣ
Ахӣ гэрбӣн Вирсавия бичэ̄н.ахӣ
(скрыть контекст)

Форма ахӣ встречается в 6 текстах:

ТекстКоличество употреблений
Бадялакӣ-апа̄ (2011)1
О̄н бэе дӯндэ хэргидэ̄лэ̄н бурурэн (2011)3
О̄н бэе Киӈгиттӯ аӣса̄н (2011)2
Онё̄вувча̄л Библия Улгӯрилин (2011)51
Урэ̄н-дэ̄ Уӈко̄вул (2011)2
Хо̄ бэе (2011)6
Итого65