Частотность: 0,016% (20 употреблений)

Наиболее частые левые соседи: аӣвдярӣлдӯ (1), ахада̄н (1), а̄чин (1), бихи (1), гундерӣдукпи (1), дявӯчада̄н (1), илдярӣ (1), нуӈан (1), нуӈандӯн (1), о̄ча̄ла̄н (1), са̄да̄н (1), самсонма (1); показать все.

Наиболее частые правые соседи: самсон (3), а̄чин (1), бидеӈэ̄н (1), биӈэ̄тыт (1), бичэ̄ (1), бичэ̄н (1), бэгин (1), бэгэдэ̄чэ̄ (1), мудана (1), ӈӣ (1), сэвэкӣ (1), хактыра (1); показать все.

Варианты морфологического разбора


Графическое представление соседства (скрыть)

Примеры в контексте (скрыть)

…-да̄ са̄вка̄ндярав: Ӣсӯс Киристо̄сэӈэхӣнсӯ дюлэдӯхун илдярӣ бэевэ бэгэдэ̄…
…̄нӯн бинӣ, урун, давды̄дярӣ тэде̄эӈэхӣн, э̄кун дя̄рин биӈэ̄тыт.
…хӣва, Далида гэрбӣчӣвэ, э̄кундӯнэӈэхӣнбихӣвэ̄н са̄да̄н гэлэ̄чэ̄л.
…да̄вар эе̄тчэвкӣл бичэ̄л, э̄кундӯнэӈэхӣнбихӣвэ̄н энэл са̄ра, э̄ва-кат о̄рӣ…
…̄хиктал няӈнядук бурудеӈэ̄тын, няӈняэӈэхӣн-кэт самналбудяӈа̄н.
Самсонэӈэхӣнсо̄ хэгды бичэ̄, умнэ̄ хоктодӯ бака…
…, миттӯ-кэ, аӣвдярӣлдӯ — Сэвэкӣэӈэхӣн(Коринпаче̄рдӯ элэкэсипты Дукувун 1…
(скрыть контекст)

Форма эӈэхӣн встречается в 1 тексте:

ТекстКоличество употреблений
Онё̄вувча̄л Библия Улгӯрилин (2011)17
Итого17