Частотность: 0,040% (48 употреблений)

Наиболее частые левые соседи: нуӈан (5), бэе (2), нуӈандӯн (2), ня̄н (2), авра̄м (1), аха̄тка̄н (1), ахӣдук (1), бинӣ (1), бӯ (1), бурдук (1), городтула̄ (1), гунчэ̄ (1); показать все.

Наиболее частые правые соседи: алагӯмнӣ (1), амаргӣдин (1), а̄нӈача̄ (1), ахавувча̄лдук (1), балдымактава (1), бӣ (1), бугала̄ (1), бэгиндӯ (1), бэеӈдулэ̄н (1), гунденэ (1), гунчэ̄ (1), дептэ (1); показать все.

Варианты морфологического разбора

  1. приходить[V]-ANT.SS[CVB]
  2. приходить[V]-ANT.SS[CVB]

Графическое представление соседства (скрыть)

Примеры в контексте (скрыть)

…̄мэлвэ̄н путэчэ̄, путэксэ̄, суручэ̄.эмэксэ̄
…̄хинчэ̄-дэ̄, долбонӣва эчэ̄ а̄хина.эмэксэ̄
…̄кин-кат этэ̄н уммӯра (Иоа̄н 6:35).эмэксэ̄
…ксэ̄, гунчэ̄н: „Экэл ӈэ̄лэрэ, Павел!эмэксэ̄
…ялӣви упкаттулӣн улгучэ̄мэ̄тчэчэ̄.эмэксэ̄
… тӯктычэ̄, тадӯ хулгакӣтпа о̄ча̄.эмэксэ̄
…̄, эр дёлол колобол о̄да̄тын гукэл».эмэксэ̄
(скрыть контекст)

Форма эмэксэ̄ встречается в 1 тексте:

ТекстКоличество употреблений
Онё̄вувча̄л Библия Улгӯрилин (2011)48
Итого48