Частотность: 0,049% (59 употреблений)

Наиболее частые левые соседи: хэлэ (8), гӯсэ̄ (2), некэденэ (2), тар (2), алагӯвумнӣлнӯнин (1), бумӯлчэ̄ (1), бэгин (1), гаваон (1), городӯ (1), гунчэ̄ (1), долбо (1), дӯннэвэт (1); показать все.

Наиболее частые правые соседи: хэлэ (4), бэйӈэ̄вэ (2), нуӈандула̄н (2), э̄ва (2), эмэсэ̄ (2), этыркэ̄рдулэ̄ (2), акнӣлдӯви (1), алагӯмнӣ (1), ама̄ка̄дукпи (1), амака̄дукпи (1), аха̄тка̄нма (1), балдымакта (1); показать все.

Варианты морфологического разбора


Графическое представление соседства (скрыть)

Примеры в контексте (скрыть)

…̄, эр э̄кур илкэ̄хилбэтын бӣ исэ̄м?умнэ̄
…никсэ̄л, урӣкӣттулэ̄вэр мучӯча̄л.умнэ̄
…вча̄л, тарилва нуӈартын эчэ̄л тыллэ.умнэ̄
…кун балдывса̄н, ӣдук балдыса̄в бӣ?умнэ̄
…̄ хулакӣ ӈэнэденэ, ичэрэн мо̄ты̄ва.умнэ̄
…ӯ умнэ̄-ню̄н ня̄н эӈэхӣев бӯкэл».умнэ̄
…̄ннэ, серка̄силча̄ тар хуркэ̄кэ̄нмэ.умнэ̄
(скрыть контекст)

Форма умнэ̄ встречается в 9 текстах:

ТекстКоличество употреблений
Картус (2011)2
Онё̄вувча̄л Библия Улгӯрилин (2011)40
О̄н мундука̄н хэдюнин ка̄хика о̄дан (2012)2
Хо̄ бэе (2011)10
Хулакӣ тадук ама̄ка̄ (2011)1
Хула̄н тадук токтовкӣ (2011)1
Хула̄н-улэ̄к (2011)2
Хэвэкӣнӯн ӈинакин тадук Ха̄ргӣ (2011)2
Эвэнкӣ тадук Киӈгит (2011)2
Итого62