Частотность: 0,058% (70 употреблений)

Наиболее частые левые соседи: нуӈан (4), иуда (3), персия (3), сэвэкӣ (3), ассирия (2), исраиль (2), анӈанӣдӯн (1), аяка̄кӯн (1), битэр (1), бо̄ка̄рин (1), бо̄тур (1), бугадӯ-да̄ (1); показать все.

Наиболее частые правые соседи: ассирия (4), вавило̄н (3), исраиль (3), иуда (3), сэвэкӣ (3), дукувунма (2), кир (2), сирия (2), албӣничӣт (1), амаргӯ (1), ахӣлада̄ви (1), библиядӯ (1); показать все.

Варианты морфологического разбора

  1. народ[N]:cn-DER-PL-NOM-POSS.3SG
  2. царь[N]:cn-SG-NOM-POSS.3SG

Графическое представление соседства (скрыть)

Примеры в контексте (скрыть)

Мария ургэхӣ биӈэхӣн, Римтэгэмэ̄ринАвгуст дӯннэдӯви бидерӣл бэелвэ̄н…
Сэвэкӣтэгэмэ̄ринбо̄ка̄р ко̄таватын амаскӣ гамӯдяри…
…нэлвэ̄н тӯрэ̄рвэ̄н таӈча̄ла̄н, Иудатэгэмэ̄ринхэгдыгӯл бэелин, со̄т ӈэ̄лэликсэ̄л,…
…ихо̄нтыкӣ дагамача̄ла̄тын, Иерихо̄нтэгэмэ̄ринупкат город уркэлвэ̄н сомивка̄нча̄н.
Ниневиятэгэмэ̄рин, тара̄ до̄лдыкса̄, тэгэмэ̄рды̄ дю̄в…
…ӈанӣлди удавка̄нча̄л — Персия хуӈтутэгэмэ̄риння̄н Дарий гэрбӣчӣ тэгэмэ̄р о̄дала…
Сундӯ гундем, Сэвэкӣтэгэмэ̄ринэделӣн о̄ра, Бӣ Пасха туювунмэ̄н э…
(скрыть контекст)

Форма тэгэмэ̄рин встречается в 1 тексте:

ТекстКоличество употреблений
Онё̄вувча̄л Библия Улгӯрилин (2011)66
Итого66