Частотность: 0,322% (390 употреблений)

Наиболее частые левые соседи: сэвэкӣ (9), бӣ (6), нуӈан (4), бӯ (3), ичэксэ̄л (3), нуӈартын (3), са̄ра (3), авра̄м (2), амаскӣ (2), аминин (2), бэгин (2), бэе (2); показать все.

Наиболее частые правые соседи: нуӈан (6), сэвэкӣ (5), бэел (4), гунчэ̄ (4), сэвэкӣ-кэ (4), упкат (4), бичэ̄ (3), ва̄да̄ви (3), кэ̄не̄декэллу (3), тар (3), ахӣ (2), бӣ (2); показать все.

Варианты морфологического разбора


Графическое представление соседства (скрыть)

Примеры в контексте (скрыть)

…гунмурӣ бикӣттулэ̄ эмэвчэ̄л, тадӯнуӈанма̄нуӈкилдычэ̄л.
Тар бадялакӣ долбонӣвануӈанма̄ная̄врэн.
Тэгэ̄ Сэвэкӣ дюлэдӯн силгинилчэ̄н,нуӈанма̄н, Моисе̄йва-да̄, Нуӈан бо̄ка̄нма̄н, …
Эр минӈӣ омолгив, бӣ-кэнуӈанма̄нбидерӣн инэӈӣлин мудандула̄тын Бэг…
Кэтэ бэелнуӈанма̄нсимӯргада̄н нувчамка̄ча̄л-да̄, Варт…
Нуӈан алагӯвумнӣлин,нуӈанма̄нхэгды ко̄ӈӣдӯ ды̄ксэ̄л, долбо горо…
Ӣсӯспа униечэ̄ Иуда,нуӈанма̄нва̄да̄вар уӈкилдынэвэтын ичэксэ̄, эр…
(скрыть контекст)

Форма нуӈанма̄н встречается в 13 текстах:

ТекстКоличество употреблений
Бадялакӣ-апа̄ (2011)8
Картус (2011)2
Омо̄сов-брудя̄га (2012)4
О̄н бэе Киӈгиттӯ аӣса̄н (2011)1
О̄н бэе хэргӯлэ̄ дӯндэлэ̄ ӣстан (2011)4
Онё̄вувча̄л Библия Улгӯрилин (2011)349
О̄н мундука̄н хэдюнин ка̄хика о̄дан (2012)3
Урэ̄н-дэ̄ Уӈко̄вул (2011)7
Хо̄ бэе (2011)2
Хулакӣ тадук ама̄ка̄ (2011)2
Хула̄н тадук токтовкӣ (2011)1
Хэвэкӣнӯн ӈинакин тадук Ха̄ргӣ (2011)1
Эвэнкӣ тадук Ама̄ка̄-ибдерӣ (2011)3
Итого387