Частотность: 0,024% (29 употреблений)

Наиболее частые левые соседи: ӈэнэдечэ̄тын (2), алагӯвумнӣлин-ка (1), а̄чир (1), бэгинтын (1), бэлэннэ̄вчэ̄л (1), дэрэтпэр (1), дю̄ва̄н (1), дю̄р (1), илча̄л (1), ӣсӯспа (1), иуданӯн (1), ка̄ӣ (1); показать все.

Наиболее частые правые соседи: ня̄н (2), бичэ̄н (1), бэгинмэтын (1), гуннэгэчӣнтын (1), дюлэдӯтын (1), дя̄н (1), ка̄ӣдӯ (1), каравдярӣл (1), куӈака̄рва (1), кухӣндулэ̄ (1), мит (1), муричӣл (1); показать все.

Варианты морфологического разбора


Графическое представление соседства (скрыть)

Примеры в контексте (скрыть)

Гирамкӣнма каравдярӣлкухӣмнӣл, ӈэ̄лэликсэ̄л, дӯннэлэ̄ бучэ̄гэчӣ…
…таӈдярап: Бӯ Римдула̄ эмэчэ̄лэ̄вун,кухӣмнӣлбэгинтын ка̄ӣдӯ тэгэвкэ̄нмувчэ̄л б…
…андӯн гунчэ̄: «Синнӯн со̄мама кэтэкухӣмнӣлэмэчэ̄л.
Иуданӯн со̄ кэтэкухӣмнӣл, фарисеил-да̄, хэгдыгӯ хирурӣл-да…
кухӣмнӣл, мэӈурвэ гакса̄л, суручэ̄л, хэгдыгу…
Эр полк бэгсэлдуктын умунтынкухӣмнӣлбэгинтын Корнилий бичэ̄н.
… дя̄н ты̄хинча эмэ̄нмучэ̄л. Бэгин-кэкухӣмнӣлты̄киндэлэ̄н кэтэмэл гунчэ̄ тадук Ге…
(скрыть контекст)

Форма кухӣмнӣл встречается в 1 тексте:

ТекстКоличество употреблений
Онё̄вувча̄л Библия Улгӯрилин (2011)29
Итого29