Частотность: 0,024% (29 употреблений)

Наиболее частые левые соседи: ӈэнэдечэ̄тын (2), алагӯвумнӣлин-ка (1), а̄чир (1), бэгинтын (1), бэлэннэ̄вчэ̄л (1), дэрэтпэр (1), дю̄ва̄н (1), дю̄р (1), илча̄л (1), ӣсӯспа (1), иуданӯн (1), ка̄ӣ (1); показать все.

Наиболее частые правые соседи: ня̄н (2), бичэ̄н (1), бэгинмэтын (1), гуннэгэчӣнтын (1), дюлэдӯтын (1), дя̄н (1), ка̄ӣдӯ (1), каравдярӣл (1), куӈака̄рва (1), кухӣндулэ̄ (1), мит (1), муричӣл (1); показать все.

Варианты морфологического разбора


Графическое представление соседства (скрыть)

Примеры в контексте (скрыть)

Эр полк бэгсэлдуктын умунтынкухӣмнӣлбэгинтын Корнилий бичэ̄н.
Давды̄вча̄лкухӣмнӣлмэ̄нӈӣлэ̄вэр урӣкӣттулэ̄вэр мучӯ…
Долбо таркухӣмнӣл, городтула̄ эмэксэ̄л, мурэ̄лӣ илча…
кухӣмнӣл, Виплее̄мдула̄ эмэксэ̄л, буруйъя а̄…
кухӣмнӣл, Ӣсӯспа гакса̄л, Нуӈанма̄н хэгдыг…
Ка̄ӣдӯ Бо̄турвэ дя̄н нюӈункухӣмнӣлэтэетчэчэ̄л.
Гиркудярӣл бэел дюлэдӯтынкухӣмнӣлӈэнэдечэ̄тын, нуӈартын амардуктын, о…
(скрыть контекст)

Форма кухӣмнӣл встречается в 1 тексте:

ТекстКоличество употреблений
Онё̄вувча̄л Библия Улгӯрилин (2011)29
Итого29