Частотность: 0,055% (67 употреблений)

Наиболее частые левые соседи: нуӈан (5), сэвэкӣ (5), бэгин (3), ихиврӣ (2), адагара (1), алтама (1), аман (1), а̄роннӯн (1), бичэ̄н (1), бугадӯ (1), бугала̄ (1), бэгин-кэ (1); показать все.

Наиболее частые правые соседи: бэгин (5), нуӈан (4), сэвэкӣ (3), будэрӣви (2), артаксеракс (1), бе̄рутка̄нӈачӣн (1), бӣ (1), бо̄тур (1), буруйви (1), бэгиндук (1), бэе (1), давид (1); показать все.

Варианты морфологического разбора


Графическое представление соседства (скрыть)

Примеры в контексте (скрыть)

Эр книгадюлэдӯнСэвэкӣ, Мэ̄нӈэчӣнми урэвнэ, бэевэ …
Нуӈартын ӈэнэллӣтындюлэдӯнбӯрдӯ бидерӣл бэел — кэтэ бӯрче̄…
… гунчэ̄: «Бӣ Гаврӣл бихим, Сэвэкӣдюлэдӯнилитчавкӣ.
…акин, кэтэл бэел урундеӈэ̄тын: Бэгиндюлэдӯннуӈан хэгды бэе о̄дяӈа̄н.
Елеасар, Бэгиндюлэдӯнсире̄бийвэ но̄дӯдяна, тара̄ са̄дяӈа…
КухӣндюлэдӯнБэгин Ӣсӯстӯ, Нав омолгидӯн, гун…
Бо̄тур, Ӣрод ю̄врӣн умун инэӈӣдюлэдӯн, долбо дю̄р сэлэмэл куйиргилди уйвч…
(скрыть контекст)

Форма дюлэдӯн встречается в 1 тексте:

ТекстКоличество употреблений
Онё̄вувча̄л Библия Улгӯрилин (2011)67
Итого67