Частотность: 0,049% (59 употреблений)

Наиболее частые левые соседи: тар (3), бихӣ (2), бичэ̄ (2), ириктэлнӯн (2), уркэн (2), адылвар (1), алагӯвумнӣлдукин (1), алагӯвумнӣлин (1), бакада̄тын (1), балдыдярӣ (1), билчэ̄ (1), бира (1); показать все.

Наиболее частые правые соседи: уркэ (2), уркэн (2), хулгакӣт (2), алагӯвумнӣлдӯви (1), ала̄тчаран (1), алтама (1), амардукин (1), амудин (1), а̄чин (1), баргида̄ла̄н (1), билчэ̄ (1), бира (1); показать все.

Варианты морфологического разбора


Графическое представление соседства (скрыть)

Примеры в контексте (скрыть)

Ӣсӯс тэлэвчэ̄ дӯннэндагадӯнмо̄л, чӯкал балдыдяча̄тын.
Умнэ̄т Сэвэкӣ тэдэвумнӣндагадӯнсо̄ кэтэ хуӈтул тэдэвумнӣл ичэвчэ̄л…
Тэ̄лӣ Соломон, хулгакӣтдагадӯнумӣвувча̄л бэел дюлэдӯтын иликса̄,…
…ю̄н тулгидэ̄дӯн бо̄ка̄рнӯн гулувундагадӯнсилӯтчача̄.
…путэдерэкин, чӣмэл ха̄ды̄лтын хоктодагадӯнтыкчэ̄л, тарилва дэгӣл, дэгиксэ̄л, …
Ӣсӯс Бинӣе а̄чин ла̄мудагадӯнбихӣ Иерихо̄н городтула̄ ня̄н эмэчэ…
…Бэгиндӯ уӈкеро̄дечэ̄, пала̄тка уркэдагадӯнхирурӣ Илий тэгэтчэнэ, нуӈанма̄н ич…
(скрыть контекст)

Форма дагадӯн встречается в 2 текстах:

ТекстКоличество употреблений
Бадялакӣ-апа̄ (2011)2
Онё̄вувча̄л Библия Улгӯрилин (2011)57
Итого59