Частотность: 0,049% (59 употреблений)

Наиболее частые левые соседи: тар (3), бихӣ (2), бичэ̄ (2), ириктэлнӯн (2), уркэн (2), адылвар (1), алагӯвумнӣлдукин (1), алагӯвумнӣлин (1), бакада̄тын (1), балдыдярӣ (1), билчэ̄ (1), бира (1); показать все.

Наиболее частые правые соседи: уркэ (2), уркэн (2), хулгакӣт (2), алагӯвумнӣлдӯви (1), ала̄тчаран (1), алтама (1), амардукин (1), амудин (1), а̄чин (1), баргида̄ла̄н (1), билчэ̄ (1), бира (1); показать все.

Варианты морфологического разбора


Графическое представление соседства (скрыть)

Примеры в контексте (скрыть)

Ӣсӯс Бинӣе а̄чин ла̄мудагадӯнбихӣ Иерихо̄н городтула̄ ня̄н эмэчэ…
…ю̄н тулгидэ̄дӯн бо̄ка̄рнӯн гулувундагадӯнсилӯтчача̄.
…тчэрэктын, Сэвэкӣ дю̄н хулганӣкӣтдагадӯно̄ча̄.
Ӣсӯс тэлэвчэ̄ дӯннэндагадӯнмо̄л, чӯкал балдыдяча̄тын.
…на̄н дӯннэдӯн Сихем гунмурӣ городдагадӯнбилчэ̄.
Мӯлэкӣтдагадӯнилан бе̄рул сэхиртын бичэ̄л, мӯе ум…
…Бэгиндӯ уӈкеро̄дечэ̄, пала̄тка уркэдагадӯнхирурӣ Илий тэгэтчэнэ, нуӈанма̄н ич…
(скрыть контекст)

Форма дагадӯн встречается в 2 текстах:

ТекстКоличество употреблений
Бадялакӣ-апа̄ (2011)2
Онё̄вувча̄л Библия Улгӯрилин (2011)57
Итого59