Частотность: 0,032% (39 употреблений)

Наиболее частые левые соседи: гэрбӣвкӣл (2), тыкэн (2), акаия (1), барэ (1), бидегин (1), булталиӈкил (1), бӯмнӣ (1), бэекур (1), бэемил (1), валтасар (1), дуннэлдули (1), евреил (1); показать все.

Наиболее частые правые соседи: бегаду (2), аӣвдяӈа̄н (1), арай (1), ахадяран (1), бинэли (1), бихив (1), бэелвэ (1), валтасар (1), гуниӈкитын (1), гуниттэ (1), гэлэвуртын (1), гэрбӣвкӣл (1); показать все.

Варианты морфологического разбора

  1. сказать[V]-PF[PTCP]-PL-NOM

Графическое представление соседства (скрыть)

Примеры в контексте (скрыть)

…кӣ тӯрэ̄нмэ̄н ихиврӣл бэел бихив,гуннэл, кэтэл бэелвэ уло̄китчэӈэ̄тын; эрӯ…
…тын гиркуктара тарилдули дуннэлдули,гуннэл, хуӈтул Харгил этэрэ нуӈардутын аят…
… «Сӯ „Эр Бэе тэгэ̄вэвун уркӯдяран“гуннэл, миндулэ̄ Нуӈанма̄н эмуврэс.
…нӣн Савилва, римскай гэрбӣт Павел,гуннэл, гэрбӣлчэ̄лвэтын таӈиӈнарап.
…акун андакун, туктывнакэл, эмэкэл, —гуннэларай ахакур эмэдерэ.
…кӣ тӯрэ̄нмэ̄н ихиврӣл бэел бихив,гуннэл, бэел бидеӈэ̄тын, хэгды са̄малкӣлв…
…авило̄н дӯннэдӯн илӣ бэгин о̄ран,гуннэл, тэпкэчэ̄л.
(скрыть контекст)

Форма гуннэл встречается в 13 текстах:

ТекстКоличество употреблений
Алагуды совет (2013)1
«Мучун» – Омакта анӈани [2] (2013)1
Неӈнери Этэечимни тырганин (2013)1
Онё̄вувча̄л Библия Улгӯрилин (2011)19
«Орорво иргичимнил» Китайду (2013)1
Сиктэнэй (1988)2
Со бэе Эринындя-мата (1981)3
Таткитва эмэндын (2013)1
Хо̄ бэе (2011)1
Хэгдыл, эӈэсил, савкал илэл [1] (2013)1
Чинанайкун – эвэнки тэкэнын (1988)4
Эвенкиядук сониӈил — давдымнилва денчанал (2013)1
4
Итого40