Частотность: 0,035% (43 употребления)

Наиболее частые левые соседи: упкат (2), хэгды (2), бе̄га (1), бихӣ (1), бичэ̄ (1), бичэ̄н (1), бӯдэ̄тын (1), бэгсэлдулэ̄вэр (1), бэел (1), городтула̄ (1), гунмурӣ (1), гэрбӣн (1); показать все.

Наиболее частые правые соседи: бихӣ (2), агиды (1), арктика (1), ахӣӈа̄ткачӣн (1), бичэ̄ (1), бичэ̄л (1), бэеӈилин (1), бэрилвэр-вэл (1), гумэ̄тчэчэ̄ (1), гэрбӣчӣ (1), дёломол (1), дю̄ви (1); показать все.

Варианты морфологического разбора

  1. город[N]:cn-SG-NOM

Графическое представление соседства (скрыть)

Примеры в контексте (скрыть)

…-ка Хана̄н дӯннэдӯн Сихем гунмурӣгороддагадӯн билчэ̄.
Таргородкораблил а̄гкӣчитын бичэ̄н.
Тэ̄лӣгородбэгсэлин, сӣнмавча̄л алагӯвумнӣлд…
…элэтчэнэ-дэ, он-дэ, хоктоло итыгарангородИркутскала мэнин сурунэ.
Хавамнӣл тара̄городбэгсэлдӯн мэтэвчэ̄л.
Таргородхэгды ла̄муды̄ а̄гкӣттӯн бичэ̄н.
Епес хэгдыгородбичэ̄, тадӯ дю̄р няма̄ тунӈадя̄р ты…
(скрыть контекст)

Форма город встречается в 4 текстах:

ТекстКоличество употреблений
Международнай тэгэл турэрдун тыргани (2013)1
Онё̄вувча̄л Библия Улгӯрилин (2011)39
Эвэнкиткэр «Арктикаду» (2013)2
Эӈэсил асал (2013)1
Итого43