Частотность: 0,055% (67 употреблений)

Наиболее частые левые соседи: тадӯ (3), алагӯвумнӣ (1), алагӯмнӣ (1), арчакса̄ (1), ахӣткӣ (1), бивкӣл (1), бичэ̄лӣн (1), бодонол (1), бэел (1), бэелдӯ (1), бэркэвэтын (1), ге̄ (1); показать все.

Наиболее частые правые соседи: нуӈандӯн (3), алагӯвумнӣ (2), доколо̄к (2), нуӈартын (2), ала̄тчарӣдуктын-да̄ (1), а̄нӈавка̄нча̄ (1), ба̄дяӈа̄с (1), ба̄нэн (1), бэел (1), бэелин (1), гайка̄нча̄ (1), гунчэ̄ (1); показать все.

Варианты морфологического разбора


Графическое представление соседства (скрыть)

Примеры в контексте (скрыть)

бо̄турба̄нэн.
Тэ̄лӣбо̄турӢсӯс гуннэвэ̄н тӯрэ̄рвэ̄н дё̄нча̄…
Якип,бо̄тур, Иоа̄н Иуда-да̄ Дукувуртын Киристо̄…
…энчэ̄лэ̄тын, сӣнмавча̄ алагӯвумнӣбо̄тур, Бэгин Ӣсӯс Киристо̄стулӣ гунден…
Эр книгадӯ сӣнмавча̄ алагӯвумнӣлбо̄тур, Павел-да̄ алагӯдяналӣтын кэтэ ду…
Тадӯбо̄тургунчэ̄: «Мэ̄нӈӣлвэр бинӣлвэр хуӈту…
Доколо̄к бэе бэгэдэ̄внэдукин-дэ̄,бо̄тургуннэдукин-дэ̄, кэтэ бэел Ӣсӯс Кир…
(скрыть контекст)

Форма бо̄тур встречается в 1 тексте:

ТекстКоличество употреблений
Онё̄вувча̄л Библия Улгӯрилин (2011)64
Итого64